Grad Velika Gorica

Vijesti

Odabrani izvođači na projektu Aglomeracija Velika Gorica

aglomeracija2Za potrebe Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“, koji se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda, proveden je složen postupak javne nabave za Rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje te je 16.10.2019. godine donesena Odluka o odabiru izvođača radova.

Za grupu A.1. Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice, čija je procijenjena vrijednost 98.750.718 kn (bez PDV-a), odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja ROCO-COMMERCE d.o.o. koja iznosi 89.256.034,00 kn (bez PDV-a). Za grupu A.2 Dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec, čija je procijenjena vrijednost 130.558.051 kn (bez PDV-a), odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja GIP PIONIR d.o.o. koja iznosi 110.196.799,40 kn (bez PDV-a). Za grupu A.3 Dogradnja sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja, čija je procijenjena vrijednost nabave 204.003.601 kn (bez PDV-a), odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja ROCO-COMMERCE d.o.o. koja iznosi 198.927.027,89 kn (bez PDV-a).

Sljedeći korak koji predstoji je sklapanje ugovora s odabranim izvođačima radova te će se isti sklopiti unutar 30 dana od izvršnosti Odluke o odabiru.

Vezano za dogradnju i rekonstrukciju UPOV-a Velika Gorica proveden je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 18.09.2019. do 02.10.2019. tijekom kojeg su zainteresirani gospodarski subjekti iznijeli primjedbe na dokumentaciju o nabavi, a o čemu je Naručitelj VG Vodoopskrba izradila detaljno Izvješće. Nakon usklađenja dokumentacije s preporukama zainteresiranih gospodarskih subjekata Naručitelj je dana 31.10.2019. cjelokupnu dokumentaciju dostavio Hrvatskim vodama i SAFU na ex ante kontrolu. Nakon usklađenja dokumentacije prema eventualnim preporukama Hrvatskih voda i SAFU objavit će se postupak javne nabave u EOJN RH.

OSNOVNE ZNAČAJKE PROJEKTA:

Ciljevi projekta:

• rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje
• dužina kanalizacijske mreže 145 km (124 km novogradnja i 21 km rekonstrukcija)
• 48 crpnih stanica (39 CS novogradnja i 9 CS rekonstrukcija)
• projektiranje i dogradnja UPOV-a na III. stupanja pročišćavanja (74 000 ES)
• projektiranje nadzorno-upravljačkog sustava (NUS)
• povećanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za približno dodatnih 15.300 stanovnika
• 5000 novih priključaka
• nabava opreme za održavanje sustava odvodnje

Slika 1: Područje obuhvata projekta

a1

CJELINE:

A.1 Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice
• Velika Gorica
• Lukavec
• Velika Mlaka

-rekonstrukcija 13,9 km mreže
-rekonstrukcija 2 crpne stanice
-dogradnja 12 km mreže
-dogradnja 5 crpnih stanica

Slika 2: A.1 Šire i uže područje Velike Gorice

a2

A.2 Dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg crpilišta Črnkovec

• Kobilić
• Bapča
• Drenje Šćitarjevsko
• Ščitarjevo
• Črnkovec
• Lekneno
• Trnje
• Obrezina
• Novaki Šćitarjevski
• Sasi
• Selnica
• Mala Kosnica
• Velika Kosnica
• Petina

- dogradnja 44,7 km mreže
- izgradnja 12 crpnih stanica

a3

A.3 Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja

• Buševec
• Mraclin
• Ogulinec
• Okuje
• Gornje Podotočje
• Kuče
• Turopolje
• Rakitovec
• Vukovina
• Staro Čiče

-rekonstrukcija 6,8 km mreže
-rekonstrukcija 7 crpnih stanica
-dogradnja 67,2 km mreže
-dogradnja 22 crpne stanice

a4