Grad Velika Gorica

Vijesti

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje led display uređaja na području Grada Velike Gorice

Na temelju Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje led display uređaja na području Grada Velike Gorice, KLASA: 363-02/2019-07/05, URBROJ: 238-31-13/02130-19-1 od 17.07.2019. godine Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje led display uređaja na području Grada Velike Gorice

led-lokacije

(kliknite na tablicu za uvećani prikaz)

1. Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.
2. Lokacije se daju u zakup na pet (5) godina.
3. Naknada za korištenje lokacije plaća se prije sklapanja ugovora o zakupu.
4. Zakupnina se plaća mjesečno i može se mijenjati u skladu s važećim aktima koje donose nadležna tijela Grada Velike Gorice.
5. Lokacija se ne može dati u podzakup.
6. Ponuda mora sadržavati:
- osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe,
- presliku osobne iskaznice (fizička osoba),
- original ili presliku izvatka iz obrtnog (obrtnik) i sudskog (trgovačko društvo) registra ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od raspisivanja javnog natječaja,
- lokaciju za koju se daje ponuda (broj lokacije i oznaku lokacije),
- visinu ponuđene naknade za korištenje lokacije,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini, koja se uplaćuje u korist Proračuna Grada Velike Gorice, na žiro račun broj : IBAN HR6624020061854100005 model HR68, poziv na broj 7706 – OIB platitelja, svrha uplate: jamčevina,
- original ili presliku Potvrde nadležnog upravnog tijela Grada Velike Gorice, te original ili presliku potvrde Gradskog stambenog gospodarstva Velika Gorica d.o.o. ne stariju od 30 dana od raspisivanja javnog natječaja, čime ponuditelj dokazuje da nema dugovanja prema Gradu po bilo kojoj osnovi,
Natjecatelji trebaju dati zasebnu ponudu za svaku lokaciju.
7. Zakupnik je dužan u roku 60 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i promet Grada Velike Gorice podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o postavljanju led display uređaja.
8. Zakupnik je dužan o svom trošku izraditi idejni projekt sukladno odredbi članka 23. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj: 10/16., 10/18.) i Pravilnika o postavljanju antena, uređaja i reklamnih predmeta na području Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj: 10/16., 06/19.), nabaviti i postaviti uređaj, urediti lokaciju za postavljanje uređaja i priključiti uređaj na niskonaponsku mrežu.
9. Rok za podnošenje ponuda je osam (8) dana od dana objave natječaja u tisku.
10. Ponude se upućuju Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i promet Grada Velike Gorice, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ ZA POSTAVLJANJE LED DISPLAY UREĐAJA – NE OTVARATI“, predaju se u pisarnici gradske uprave Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 ili šalju preporučenom pošiljkom na istu adresu.
11. Ponude će biti javno otvorene dana 07.08. 2019. godine u 09,00 sati u prostorijama vjenčane sale u prizemlju gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34.
Na otvaranju ponuda mogu biti prisutni ovlašteni ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.
12. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi najvišu naknadu za korištenje lokacije.
13. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos naknade za lokaciju, pravo na sklapanje ugovora ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici gradske uprave.
14. Ponude koje nisu podnesene u roku ili su nepotpune neće se razmatrati.
15. Gradonačelnik Grada Velike Gorice donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 dana od otvaranja ponuda koja se dostavlja svakom ponuditelju.
16. Natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene uplaćena jamčevina se vraća nakon dovršetka natječaja, najkasnije u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.
Natjecateljima čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija jamčevina se uračunava u utvrđeni iznos naknade za lokaciju.
17. Ako natjecatelji čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustanu od sklapanja ugovora o zakupu, Gradonačelnik Grada Velike Gorice može izabrati drugu po redu najpovoljniju ponudu ili raspisati novi javni natječaj.
18. Ako osoba koja je odabrana kao najpovoljniji ponuditelj u roku 10 dana od dana dostave poziva za sklapanje ugovora o zakupu isti ne sklopi, smatra se da je odustala od sklapanja ugovora o zakupu.
19. Grad Velika Gorica zadržava pravo djelomičnog ili potpunog poništenja javnog natječaja, te ne odabrati niti jednog ponuditelja bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Napomena:
Uvid u kartu s grafičkim prikazom lokacija može se izvršiti na službenim stranicama Grada Velike Gorice – gorica.hr, na oglasnoj ploči gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefonu broj: 01/6269-945 i 01/6269-923 radnim danom od 08.00-15.30 sati.

Objavljeno u Reporteru, broj 384, od 25.07.2019. godine.

Natječaj i prikaz lokacija (PDF)