Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2019. godini

Temeljem članka 11. Pravilnika o dodjeli potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 01/2018. i 03/2019.) raspisuje Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2019. godini.

I.
Grad Velika Gorica u cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će financijska sredstva u vidu potpora za pojedinačne nastupe poduzetnika na manifestacijama.
Odobrena i dodijeljena potpora smatra se potporom male vrijednosti.

II.
Manifestacije u smislu ovog natječaja su: sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije koje su organizirane s namjerom predstavljanja, promocije ili ocjenjivanja proizvoda i usluga pojedinih poduzetnika.

III.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i121/16) sa sjedištem, a obrtnici i s prebivalištem na području Grada Velike Gorica.

Korisnici potpore ne mogu biti:
- subjekti malog gospodarstva koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ribarstvom
- subjekti malog gospodarstva koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima

IV.
Potpora se može dodijeliti pojedinačnim izlagačima za nastupe na manifestacijama u zemlji ili inozemstvu isključivo za:
- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora
- trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji

U druge svrhe se ne može koristiti.

V.
Potpora se neće odobriti pojedinačnim izlagačima u okviru zajedničkog nastupa na manifestaciji niti za pojedinačni nastup ako izlagač može sudjelovati u zajedničkom organiziranom nastupu na istoj manifestaciji za koji su organizatoru zajedničkog nastupa odobrena sredstva.

VI.
Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća pojedinačno ili u skupinama do završetka Natječaja ili do utroška sredstava.
Prednost pri dodjeli potpore imat će subjekti malog gospodarstva:
- kojima je osnovna djelatnost proizvodna, djelatnost tradicijskog ili umjetničkog obrta (dokaz – Uvjerenje o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta)
- kojima u tekućoj godini nije dodijeljena potpora za nastupe na sajmu.

VII.
Visina potpore može iznositi do 90% troškova, a najviše:
- do 5.000,00 kn za nastupe na manifestacijama u Hrvatskoj
- do 10.000,00 kn za nastupe na manifestacijama u inozemstvu

Pojedinom korisniku mogu se dodijeliti dvije potpore u tekućoj kalendarskoj godini.
Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore.

VIII.
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore dostavlja sljedeću dokumentaciju:
- Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore
- Obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti
- Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih subjekata
- Obrazac Skupne izjave
- Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariji od 30 dana)
- Potvrda o nepostojanju duga prema trgovačkim društvima (original, ne stariji od 30 dana): Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o., VG Čistoća d.o.o. i VG Vodoopskrba d.o.o.
- Rješenje ili Izvadak iz sudskog/obrtnog registra
- Preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u (trgovačka društva)
- Računi ili Ugovori iz tekuće godine i dokaz o obavljenom plaćanju (izvod s poslovnog žiro računa)
Računi ili Ugovori moraju biti na hrvatskom jeziku (obvezan prijevod ukoliko se radi o inozemnoj manifestaciji) te navesti specifikaciju realiziranih troškova
- Opis manifestacije
- Upravna pristojba 20 kn

Zahtjevi se mogu podnijeti najranije 30 dana prije održavanja manifestacije.
Po završetku manifestacije, Korisnik potpore dužan je u roku 15 dana dostaviti u Upravni odjel dokaz o sudjelovanju na manifestaciji (fotografije, katalog sudionika i sl.)

Natječaj će se objaviti na službenoj stranici Grada Velike Gorice.
Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2019. godini, obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti, obrazac Skupne izjave, obrazac Izjave o korištenim potporama povezanih subjekata i obrazac Izvješća o namjenskom korištenju potpore za pojedinačni nastup na manifestaciji mogu se podići u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU ili na stranici Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

IX.
Gradonačelnik donosi zaključak o dodjeli potpore za pojedinačne nastupe poduzetnika na manifestacijama na prijedlog Povjerenstva, a odobrena sredstva (potpora) isplaćuju se na žiro račun korisnika sredstava po potpisu Ugovora.

X.
Natječaj će biti otvoren do 29.11.2019.

XI.
Zahtjevi za dodjelu potpora dostavljaju se osobno ili putem pošte (preporučeno) na adresu:

GRAD VELIKA GORICA
Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU
Povjerenstvo za dodjelu potpora za pojedinačne nastupe na manifestacijama
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica

Informacije: Upravni odjel za poduzetništvo, investicije
i fondove EU
Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica
01/5520-522, poduzetnistvo@gorica.hr

Natječaj i obrasci (ZIP)