Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: prenamjena poslovnog prostora u ordinaciju dentalne medicine


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova), 2. skupine – prenamjena poslovnog prostora u ordinaciju dentalne medicine,
na postojećoj građevnoj čestici k. č. broj 2251 k.o. Velika Gorica (Velika Gorica, Zagrebačka ulica 122).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.04.2019. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica, Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45 (zgrada VG Goričanka), soba 122.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE
Đenica Horvat Harkay, dipl.iur.