Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU

Temeljem članka 6. Pravilnika za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 6/2016 i 1/2017) raspisan je Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU.

I.
Grad Velika Gorica u cilju tržišnog jačanja konkurentnosti i poticanja poduzetnika na prijavu i korištenje sredstava EU fondova u programskom razdoblju 2014.-2020. dodijelit će financijska sredstva potpore za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU (u daljnjem tekstu: potpora).

II.
Pod tehničkom pomoći iz ovog Natječaja podrazumijeva se stručna pomoć konzultanata za uslugu pisanja prijave projekata na natječaje u okviru operativnih programa Republike Hrvatske koji će se financirati iz fondova i programa Europske unije.

Pisanje prijave projekata podrazumijeva kompletnu izradu prijavne dokumentacije (prijavni obrasci, izjave, prilozi i ostala dokumentacija prema uvjetima natječaja).

III.
Korisnici potpore su:
- subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) sa sjedištem, a obrtnici i prebivalištem na području Grada Velike Gorice minimalno 3 mjeseca do prijave na natječaj

IV.
Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća pojedinačno ili u skupinama do završetka natječaja ili do utroška sredstava.
Prihvatljivi prijavitelji su oni koji do prijave na Natječaj imaju ugovorenu i u izradi uslugu tehničke pomoći te dokaz o plaćanju usluge u tekućoj godini.

Potpora može iznositi do 50% troškova, a najviše:
- za pisanje prijave projekta na natječaj do 20.000,00 kn

Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati prijavitelj.

Pojedinom prijavitelju može se dodijeliti potpora za jedan projekt u tekućoj kalendarskoj godini.
Prijavitelj kojem je već odobrena potpora drugih institucija po istoj usluzi Tehničke pomoći, potpora neće biti odobrena.

Odobrena i dodijeljena sredstva potpore smatraju se potporom male vrijednosti.

V.
Prijavitelj na Natječaj dostavlja dokumentaciju:
1. Ispunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore
2. Ispunjen obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
3. Ispunjen obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih subjekata
4. Obrazac Skupne izjave
5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ( ne starija od 30 dana )
6. Potvrda o nepostojanju duga prema trgovačkim društvima ( ne stariji od 30 dana): Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o., VG Čistoća d.o.o. i VG Vodoopskrba d.o.o.
7. Izvadak iz obrtnog registra / sudskog registra
8. Preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u (trgovačka društva)
9. Dokaz o izvršenoj usluzi tehničke pomoći:
- kopija prijavnog obrasca na natječaj EU fondova u pisanom ili elektronskom obliku
- kopija računa pružatelja usluge – konzultanta ( na hrvatskom jeziku, specificirani troškovi usluge te račun mora biti izdan u 2019. godini )
- kopija izvoda o plaćanju usluge konzultantu
10. Preslika kartice žiro računa, IBAN korisnika ili Ugovor o otvorenom žiro računu prijavitelja
11. Upravna pristojba 20 kn

VI.
Natječaj će biti objavljen na službenoj stranici Grada Velika Gorica. Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore, obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti, obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih subjekata te obrazac Skupne izjave mogu se podići u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU ili na stranici Grada Velika Gorica (www.gorica.hr).

Gradonačelnik donosi Zaključak o dodijeli potpore na prijedlog Povjerenstva, a odobrena sredstva (potpora) isplaćuju se na žiro račun korisnika sredstava po potpisu Ugovora u kojem će se regulirati međusobna prava i obveze.

VII.
Natječaj će biti otvoren do 29.11.2019. ili do iskorištenja sredstva.

VIII.
Zahtjevi za dodjelom potpore dostavljaju se osobno ili putem pošte (preporučeno) na adresu:

GRAD VELIKA GORICA
Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU
Trg kralja Tomislava 34
10410 VELIKA GORICA

Informacije: Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU
Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica
ili na broj telefona 01/5520-522

Dokumentacija (natječaj i obrasci) (ZIP)