Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – oborinska odvodnja izvan proizvodne zone vukovinsko polje,
na katastarskim česticama k.č.br. 436/50, 237/2, 239/1, 244, 258/2, 258/1, 257, 259, 261/24, 1059, 144/1, 144/52, 144/34, 144/4 i 148 k.o. Vukovina.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.03.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza ljudevita Posavskog 45 – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ivan Cerovski, mag.ing.aedif.