Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti za 2018. godinu

Temeljem članka 9. Pravilnika o dodjeli potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 3/2018) raspisan je Natječaj za dodjelu potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti za 2018. godinu.

I. PREDMET I TRAJANJE NATJEČAJA

Predmet ovog Natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava (potpora) Grada Velike Gorice za proizvodne i neproizvodne djelatnosti za 2018.godinu.

Natječaj će se objaviti na službenim stranicama Grada Velike Gorice.

Zahtjevi za dodjelu potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti zaprimat će se od 5.9. do 5.10.2018. godine.

II. KORISNICI POTPORE

Korisnici potpore su subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).
Korisnici potpora trebaju imati sjedište, a obrtnici i prebivalište na području Grada Velike Gorice te su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirani za:

Područje C: Prerađivačka industrija
Područje J: Informacije i komunikacije
Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev razreda 77.1.

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i razreda 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

Područje P: Obrazovanje
Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

Mjesto ulaganja mora biti na području grada Velike Gorice.

III. NAMJENA KORIŠTENJA POTPORE

Potpore se odobravaju za:
- nabavu strojeva, opreme i alata za obavljanje osnovne djelatnosti
- unutrašnje uređenje poslovnog prostora (građevinski i instalaterski radovi unutarnjeg
uređenja te materijal za unutarnje uređenje)
- nabavu informatičke opreme i softvera
- nabavu uredskog i radnog namještaja
- promociju i marketinške aktivnosti (izrada internetske stranice i promotivnih materijala)
- edukaciju vlasnika i zaposlenih
- certificiranje znaka i kvalitete – uključuje uvođenje certifikata
- istraživanje i razvoj novog proizvoda

Potpore se ne odobravaju za troškove:
- kupnje vozila
- najma poslovnog prostora
- osnivanja odnosno registracije tvrtke
- osnivačkog kapitala za trgovačka društva

IV. KRITERIJI ZA DODJELU I IZNOS POTPORE

Potpore za proizvodne i neproizvodne djelatnosti dodjeljuju se prema sljedećim kriterijima:
- namjena korištenja potpore
- vrsta djelatnosti
- broj zaposlenih
- posjedovanje certifikata znaka i kvalitete
- dob podnositelja zahtjeva (vlasnik trg.društva ili obrta)

Visina potpore označava udio sredstava s kojima Grad Velika Gorica sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 90% ukupno prihvatljivih troškova (bez PDV-a), a najviše 15.000,00 kn.
Ukoliko je ukupni zatraženi iznos sredstava po ovom programu veći od osiguranih sredstava, prednost imaju prijave s ostvarenim većim brojem bodova. Ako više prijava ima isti broj bodova, prednost imaju prijave koje su ranije zaprimljene.
Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV) dužan je osigurati korisnik potpore.
Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Ostvarivanjem potpore po ovom natječaju, ne može se ostvariti potpora po natječajima za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti te za poduzetnike početnike.

V. POSTUPAK ODOBRAVANJA I DODJELE POTPORA

Zahtjev za dodjelu potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti podnosi se Povjerenstvu putem Upravnog odjela za poduzetništvo, investicije i fondove EU.

Uz zahtjev za dodjelu potpore za proizvodne i neproizvodne, dostavlja se sljedeća dokumentacija:

1. dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva:
- izvadak iz obrtnog registra (za obrt) ili
- izvadak iz sudskog registra (za trg.društvo)
- obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema
NKD-u (za trg.društvo; služi za utvrđivanje prihvatljive djelatnosti)
2. program razvoja djelatnosti s prikazom poboljšanja uvjeta rada
3. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, original ne stariji od
30 dana
4. potvrda o nepostojanju duga prema trgovačkim društvima: Gradsko stambeno gospodarstvo VG
d.o.o. (soba 129); VG Čistoća d.o.o. (soba 212) i VG Vodoopskrba d.o.o. (soba 119), originali ne
stariji od 30 dana od dana objave natječaja
5. JOPPD obrazac za prethodni mjesec (A i B strana) kao dokaz o broju zaposlenih- s potvrdom
Porezne uprave o zaprimanju prijave, preslika
6. Prijava poreza na dohodak za 2017.godinu, odnosno Bilanca i Račun dobiti i gubitka za obrte
koji vode dvojno knjigovodstvo- s potvrdom Porezne uprave o zaprimanju prijave, preslika
7. Prijava poreza na dobit za 2017.godinu, uz koju se prilaže Bilanca i Račun dobiti i gubitka,
– s potvrdom Porezne uprave o zaprimanju prijave, preslika
8. osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (vlasnika trg.društva ili obrta), preslika
9. obrazac Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
10.obrazac Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
11.obrazac Skupna izjava
12.certifikat znaka i kvalitete (ukoliko ga podnositelj zahtjeva posjeduje), preslika

13. predračuni ili ponude za nabavu strojeva, opreme i alata, troškovnici za uređenje poslovnog
prostora, predračuni ili ponude za nabavu informatičke opreme i softvera, uredskog i radnog
namještaja, promociju i marketinške aktivnosti, edukaciju vlasnika i zaposlenika, certificiranje
znaka i kvalitete te za istraživanje i razvoj novog proizvoda koji moraju biti iz tekuće
kalendarske godine uz obvezu naknadnog dostavljanja računa i izvoda prometa po poslovnom
računu kojima se dokazuje da je obavljeno plaćanje
ili
računi za nabavu strojeva, opreme i alata, za uređenje poslovnog prostora, za nabavu
informatičke opreme i softvera, uredskog i radnog namještaja, promociju i marketinške
aktivnosti, edukaciju vlasnika i zaposlenika, certificiranje znaka i kvalitete proizvoda te za
istraživanje i razvoj novog proizvoda koji moraju biti iz tekuće kalendarske godine (i izvodi
prometa po poslovnom računu kojima se dokazuje da je obavljeno plaćanje)
14. preslika kartice žiro računa
15. taksa 20 kuna

Obrasci Zahtjev za dodjelu potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti, Izjava o korištenim potporama male vrijednosti, Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba i Skupna izjava mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU, Velika Gorica, Šetalište Franje Lučića 15 ili na web.stranici:www.gorica.hr
Popunjeni obrazac Zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti OSOBNO, u Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU, Velika Gorica, Šetalište Franje Lučića 15.

Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore moraju:
- biti iz tekuće godine
- odnositi se na troškove iste vrste i namjene kako je navedeno u ponudi ili predračunu dostavljenima uz Zahtjev
- biti od istog dobavljača čija je ponuda ili predračun priložena uz zahtjev
– korisnik potpore mora sva plaćanja kojima dokazuje namjensko korištenje
dodijeljenih sredstava obavljati preko žiro računa

Neprihvatljivi su računi, predračuni i troškovnici za robe i usluge od dobavljača/izvođača s kojima je podnositelj zahtjeva/korisnik potpore povezan vlasničkim odnosima ili upravljačkim pravima.
Kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.
Dokazi o namjenskom korištenju potpore ne smiju se koristiti kao dokaz o namjenskom korištenju drugih potpora koje dodjeljuje Grad Velika Gorica i drugi davatelji potpora.

Zaključak o dodjeli potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti donosi Gradonačelnik, a odobrena sredstva isplaćuju se na poslovni račun korisnika.
Grad Velika Gorica sklopit će s korisnikom ugovor kojim će utvrditi međusobna prava i obveze.
Korisnik potpore je prilikom sklapanja ugovora dužan dostaviti SOLEMNIZIRANU ZADUŽNICU za dužnika i jamca platca (vlasnika trgovačkog društva ili obrta) kao sredstvo osiguranja u slučaju povrata potpore. Potpora će se morati vratiti ukoliko nije namjenski utrošena ili nisu uložena vlastita sredstva ili ako ne bude opravdana.

VI. KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA

Odobrene potpore korisnici su dužni utrošiti namjenski, te dostaviti Izvješće o namjenskom korištenju s dokazima do roka koji će se utvrditi Ugovorom.
Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU provodit će kontrolu namjenskog korištenja sredstava.
Ako se utvrdi da korisnik potpore, dodijeljena sredstva nije iskoristio namjenski ili nisu uložena vlastita sredstva ili ako potpora ne bude opravdana, dužan je doznačenu potporu vratiti u roku 15 dana od dana primitka poziva za povrat potpore.

VII. OSTALE INFORMACIJE

Sve informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU, Velika Gorica, Šetalište F. Lučića 15 ili na telefon: 5520 527 i 5520 521.

Priloženo:

Obrasci (ZIP)