Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.,143/12. i 152/14.), članka 5. i članka 6. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 01/2015.), Zaključka o provedbi javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice, KLASA: 370-01/2018-01/67, URBROJ: 238-31-13/02130-2018-1 od 05. rujna 2018. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice

I. Predmet natječaja su sljedeći stanovi:

1. Garsonjera broj 17/I. na 3. katu, Cvjetno naselje 14, stubište I, koji se sastoji od jedne sobe i ostalih prostorija, površine 26,56 m2, sa spremištem broj 6/I. u podrumu, stubište I, površine 1,65 m2, ukupne površine 28,21 m2, upisana u zk.ul. 3969/E-75, k.o. Velika Gorica.
Energetski razred stana je C.
Početni iznos kupoprodajne cijene stana iznosi 192.000,00 kuna.
Jamčevina: 19.200,00 kuna.
Stan nije slobodan od osoba i stvari.

2. Dvosobni stan broj 102. na 1 katu, ulaz Jurja Dobrile 18, koji se sastoji od dvije sobe i ostalih prostorija, površine 44,49 m2, sa spremištem broj 20. u podrumu, površine 2,50 m2, ukupne površine 46,99 m2, upisan u zk.ul. 6201/E-6, k.o. Velika Gorica.
Energetski razred stana je D.
Početni iznos kupoprodajne cijene stana iznosi 303.000,00 kuna.
Jamčevina: 30.300,00 kuna.
Stan nije slobodan od osoba i stvari.

3. Dvosobni stan broj 003. u prizemlju, ulaz Jurja Dobrile 22, koji se sastoji od dvije sobe i ostalih prostorija, površine 63,81m2, sa spremištem broj 9. u podrumu, površine 3,51 m2, ukupne površine 67,32 m2, upisan u zk.ul. 6201/E-55, k.o. Velika Gorica.
Energetski razred stana je D.
Početni iznos kupoprodajne cijene stana iznosi 417.000,00 kuna.
Jamčevina: 41.700,00 kuna.
Stan nije slobodan od osoba i stvari.

4. Garsonjera broj 104. na 1 katu, ulaz Jurja Dobrile 18, koja se sastoji od jedne sobe i ostalih prostorija, površine 28,17 m2, sa spremištem broj 7. u podrumu, površine 1,83 m2, ukupne površine 30,00 m2, upisan u zk.ul. 6201/E-8, k.o. Velika Gorica.
Energetski razred stana je D.
Početni iznos kupoprodajne cijene stana iznosi 208.000,00 kuna.
Jamčevina: 20.800,00 kuna.
Stan nije slobodan od osoba i stvari.

5. Dvosobni stan broj 102. na 1 katu, ulaz Jurja Dobrile 20, koji se sastoji od dvije sobe i ostalih prostorija, površine 45,87 m2, sa spremištem broj 16. u podrumu, površine 2,07 m2, ukupne površine 47,94 m2, upisan u zk.ul. 6201/E-34, k.o. Velika Gorica.
Energetski razred stana je D.
Početni iznos kupoprodajne cijene stana iznosi 325.000,00 kuna.
Jamčevina: 32.500,00 kuna.
Stan nije slobodan od osoba i stvari

II. UVJETI NATJEČAJA

Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
Sudionik natječaja ne smije imati nepodmirenih dugovanja prema proračunu Republike Hrvatske i prema Gradu Velika Gorica.
Najmoprimac koji živi u stanu temeljem zaključenog ugovora o najmu stana na određeno vrijeme s ugovorenom najamninom ima pravo prvokupa pod uvjetom da sudjeluje u natječaju i prihvati najvišu ponuđenu cijenu.

Osobe koje sudjeluju na javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u iznosu od 10 % početnog iznosa kupoprodajne cijene na žiro-račun Grada Velika Gorica IBAN: HR6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7757-OIB (OIB ponuditelja) ponuda s naznakom „jamčevina za javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Velika Gorica“.

Ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

1. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza i to:
- preslika osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,
- OIB,
- uvjerenje o prebivalištu odnosno dokaz o sjedištu ponuditelja,
- e-mail
- broj telefona ili mobitela.
2. oznaku stana za koji se podnosi ponuda,
3. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama,
4. izjava o načinu plaćanja kupovine (jednokratno ili obročno – broj rata),
5. dokaz o pravu prvokupa (ugovor o najmu stana na određeno vrijeme s ugovorenom najamninom sa najmoprimcem iz članka 7. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Velika Gorica), ako se poziva na to pravo,
6. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dospjelih nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj,
7. dokaz o podmirenju svih obveza prema Gradu:
- potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Velika Gorica,
- prema Gradskom stambenom gospodarstvu Velika Gorica d.o.o., njihova potvrda o nepostojanju duga,
8. dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza u svezi s korištenjem stana – Potvrda VG Čistoća d.o.o., VG Vodoopskrbe d.o.o. i HEP-Toplinarstva d.o.o. (samo najmoprimci koji koriste stan na temelju ugovora o najmu stana na određeno vrijeme),
9. dokaz o uplati jamčevine,
10. broj računa na koji će se vratiti uplaćena jamčevina u slučaju neprihvaćanja ponude,
11. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji na vlastiti trošak te da u cijelosti prihvaća uvjete javnog natječaja.

Ponude sa traženom dokumentacijom mogu se dostaviti na adresu

GRAD VELIKA GORICA
10410 VELIKA GORICA, Trg kralja Tomislava 34

s naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU
STANA“.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.
Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda biti će u prostorijama Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 11. 10. 2018. godine u 13,00 sati.

Otvaranju ponuda moraju biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći, u protivnom će se smatrati da je ponuda povučena.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, jamčevina mu se ne vraća.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu cijenu stana, ukoliko ni jedan nema pravo prvokupa, odmah će se pristupiti usmenom javnom nadmetanju, s tim da je ta najviša cijena početna cijena za nadmetanje.
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za prodaju stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda odnosno odustajanje od prodaje.
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.
Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ugovor o kupoprodaji stana s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se u roku od 60 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi potpisivanju kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika u roku od 60 dana, a svoj izostanak ne opravda, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj izostanak opravda, odredit će mu se novi rok koji ne može biti duži od 30 dana. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ni u dodatnom roku od 30 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora.
Jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju koji odustane od sklapanja ugovora.
Plaćanje cijene stana može se ugovoriti jednokratnom isplatom ili obročnom otplatom, prema izboru kupca. Ukoliko kupac cijenu stana isplaćuje jednokratno, rok isplate ne može biti dulji od 30 dana od sklapanja ugovora, pri čemu ostvaruje popust u iznosu od 10% ponuđene cijene. Kod kupnje stana uz obročnu otplatu, ukupan rok otplate ne može biti dulji od 15 godina od dana sklapanja ugovora. Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 4% godišnje i nije promjenjiva.
Grad Velika Gorica može odustati od prodaje u svako doba prije donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.