Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za prodaju građevinskog kontejnera u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/2015 i 6/2015) i Zaključka Gradonačelnika o provedbi natječaja za prodaju građevinskog kontejnera u vlasništvu Grada Velike Gorice, KLASA: 940-01/17-001/162, URBROJ: 238-31-13/02130-2017-1 od 04. prosinca 2017. godine, Gradonačelnik raspisuje Natječaj za prodaju građevinskog kontejnera u vlasništvu Grada Velike Gorice.

1. PREDMET PRODAJE:
Građevinski kontejner 6000×2400x2600 mm.

2. POČETNA CIJENA : 7.400,00 kn

3. JAMČEVINA
Ponuditelji su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na žiro-račun Grada Velika Gorica broj IBAN: HR6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7706-OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za prodaju građevinskog kontejnera”.
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora gubi pravo na povrat jamčevine.
Natjecatelju koji ne uspije ostvariti pravo na kupnju kontejnera, vratiti će se uplaćena jamčevina u roku od 8 dana nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

4. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv tvrtke, OIB, adresu, izvadak iz sudskog registra)
- iznos ponuđene cijene
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine.

5. UVJETI PRODAJE
Kontejner se prodaje prema načelu “viđeno-kupljeno” što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi.
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.
U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, odmah nakon otvaranja ponuda odmah će se pristupiti javnom nadmetanju.

6. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD VELIKA GORICA
10410 VELIKA GORICA, Trg kralja Tomislava 34
s naznakom: “ponuda na natječaj za kupnju građevinskog kontejnera – ne otvarati”.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.
Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 09.04.2018. u 13.00 sati.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni zastupnici.

7. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na
prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju građevinskog kontejnera u vlasništvu Grada Velike Gorice.
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

8. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 8 dana od dana donošenja
Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u navedenom roku, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.
Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja ugovora, a kupoprodajna cijena uplaćuje se na žiro račun Grada Velike Gorice naveden u ugovoru.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na 01/6269-925 ili na adresi Trg kralja Tomislava 34, soba 217.