Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU

Temeljem članka 6. Pravilnika za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 6/2016 i 1/2017) raspisuje Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU.

I.
Grad Velika Gorica u cilju tržišnog jačanja konkurentnosti i poticanja poduzetnika na prijave i korištenje sredstava EU fondova u programskom razdoblju 2014.-2020. dodijelit će financijska sredstva potpore za pokriće troškova tehničke pomoć i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU ( u daljnjem tekstu:
potpora).

II.
Pod tehničkom pomoći iz ovog Natječaja podrazumijeva se stručna pomoć konzultanata za usluge pisanja prijave projekata na natječaje u okviru operativnih programa Republike Hrvatske koji će se financirati iz fondova i programa Europske unije.

Pisanje prijave projekata podrazumijeva kompletnu izradu prijavne dokumentacije (prijavni obrasci, izjave, prilozi i ostala dokumentacija prema uvjetima natječaja).

III.
Korisnici potpore su:
- subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) sa sjedištem, a obrtnici i prebivalištem na području Grada Velike Gorice minimalno 3 mjeseca do prijave na natječaj.

IV.
Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća pojedinačno ili u skupinama do završetka Natječaja ili do utroška sredstava.
Prihvatljivi prijavitelji su oni koji do prijave na Natječaj imaju ugovorenu i u izradi uslugu tehničke pomoći te dokaz o plaćanju usluge u tekućoj godini.
Potpora može iznositi do 50% troškova, a najviše:
- za pisanje prijave projekta na natječaj do 20.000,00 kn

Pojedinom prijavitelju može se dodijeliti potpora za jedan projekt u tekućoj kalendarskoj godini.
Prijavitelj kojem je već odobrena potpora drugih institucija po istoj usluzi Tehničke pomoći, potpora neće biti odobrena.

Odobrena i dodijeljena sredstva potpore smatra se potporom male vrijednosti.

V.
Prijavitelj na Natječaj dostavlja dokumentaciju:
1. Ispunjen Zahtjev za dodjelu potpore
2. Ispunjen obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
3. Ispunjen obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih subjekata
4. Obrazac Skupne izjave
5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana)
6. Potvrda o nepostojanju duga prema trgovačkim društvima (original ne stariji od 30 dana od objave natječaja): Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o. (soba 129), VG Čistoća d.o.o. (soba 212) i VG Vodoopskrba d.o.o. (soba 119)
7. Izvadak iz obrtnog registra / sudskog registra
8. Preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u (trgovačka društva)
9. Dokaz o izvršenoj usluzi tehničke pomoći:
- kopija prijavnog obrasca na natječaj EU fondova u pisanom ili elektronskom obliku
- kopija računa pružatelja usluge – konzultanta (na hrvatskom jeziku, specificirani troškovi usluge, račun mora biti izdan u 2018. godini)
- kopija izvoda o plaćanju usluge konzultantu
10. Preslika kartice žiro računa, IBAN korisnika ili Ugovor o otvorenom žiro računu prijavitelja
11. Upravna pristojba 20 kn

VI.
Natječaj će se objaviti na službenim stranicama Grada Velika Gorica i na oglasnoj ploči Gradske uprave. Obrazac Zahtjeva za dodjelom potpore, obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti, obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih subjekata te obrazac Skupne izjave mogu se podići u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU ili na stranicama Grada Velika Gorica (www.gorica.hr).
Gradonačelnik donosi Zaključak o dodijeli potpore na prijedlog Povjerenstva, a odobrena sredstva (potpore) isplaćuju se na žiro račun korisnika sredstava po potpisu Ugovora u kojem će se regulirati međusobna prava i obveze.

VII.
Natječaj će biti otvoren do 30.11.2018. ili do iskorištenja sredstava.

VIII.
Zahtjevi za dodjelom potpore dostavljaju se osobno na adresu:
GRAD VELIKA GORICA
Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU
Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica

Informacije: Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU
Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica
ili na broj telefona: 01/5520-522

Priloženo:

Dokumentacija (ZIP)