Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2018. godini

Temeljem članka 11. Pravilnika o dodjeli potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 01/2018) raspisuje se Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2018. godini.

I.
Grad Velika Gorica u cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će financijska sredstva u vidu potpora za pojedinačne nastupe poduzetnika na manifestacijama.
Odobrena i dodijeljena potpora smatra se potporom male vrijednosti.

II.
Manifestacije u smislu ovog natječaja su: sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije koje su organizirane s namjerom predstavljanja, promocije ili ocjenjivanja proizvoda i usluga pojedinih poduzetnika.

III.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02,63/07,53/12,56/13 i 121/16) sa sjedištem, a obrtnici i s prebivalištem na području Grada Velike Gorica.

Korisnici potpore ne mogu biti:
- subjekti malog gospodarstva koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ribarstvom
- subjekti malog gospodarstva koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima

IV.
Potpora se može dodijeliti pojedinačnim izlagačima za nastupe na manifestacijama u zemlji ili inozemstvu isključivo za:
- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora
- trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji

U druge svrhe se ne može koristiti.

V.
Potpora se neće odobriti pojedinačnim izlagačima u okviru zajedničkog nastupa na manifestaciji niti za pojedinačni nastup ako izlagač može sudjelovati u zajedničkom organiziranom nastupu na istoj manifestaciji za koji su organizatoru zajedničkog nastupa odobrena sredstva.

VI.
Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća pojedinačno ili u skupinama do završetka Natječaja ili do utroška sredstava.
Prednost pri dodjeli potpore imat će subjekti malog gospodarstva:
- kojima je osnovna djelatnost proizvodna, djelatnost tradicijskog ili umjetničkog obrta (dokaz – Uvjerenje o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta)
- kojima u tekućoj godini nije dodijeljena potpora za nastupe na sajmu.

VII.
Visina potpore može iznositi do 50% troškova, a najviše:
- do 3.000,00 kn za nastupe na manifestacijama u Hrvatskoj
- do 7.000,00 kn za nastupe na manifestacijama u inozemstvu

Pojedinom korisniku mogu se dodijeliti dvije potpore u tekućoj kalendarskoj godini.
Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore.

VIII.
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore dostavlja sljedeću dokumentaciju:
- Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore
- Obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti
- Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih subjekata
- Obrazac Skupne izjave
- Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariji od 30 dana)
- Potvrda o nepostojanju duga prema trgovačkim društvima (original ne stariji od 30 dana od objave natječaja): Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o. (soba 129), VG Čistoća d.o.o. (soba 212) i VG Vodoopskrba d.o.o. (soba 119)
- Rješenje ili Izvadak iz sudskog/obrtnog registra
- Preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u (trgovačka društva)
- Računi ili Ugovori iz tekuće godine i dokaz o obavljenom plaćanju (izvod s poslovnog žiro računa)
Računi ili Ugovori moraju biti na hrvatskom jeziku (obvezan prijevod ukoliko se radi o inozemnoj manifestaciji) te navesti specifikaciju realiziranih troškova
- Opis manifestacije
- Upravna pristojba 20 kn

Zahtjevi se mogu podnijeti najranije 30 dana prije održavanja manifestacije.
Po završetku manifestacije, Korisnik potpore je dužan u roku 15 dana dostaviti u Upravni odjel dokaz o sudjelovanju na manifestaciji (fotografije, katalog sudionika i sl.)

Natječaj će se objaviti na službenoj stranici Grada Velike Gorice.
Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2018. godini, obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti, obrazac Skupne izjave, obrazac Izjave o korištenim potporama povezanih subjekata i obrazac Izvješća o namjenskom korištenju potpore za pojedinačni nastup na manifestaciji mogu se podići u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU ili na stranici Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

IX.
Gradonačelnik donosi zaključak o dodjeli potpore za pojedinačne nastupe poduzetnika na manifestacijama na prijedlog Povjerenstva, a odobrena sredstva (potpora) isplaćuje se na žiro račun korisnika sredstava po potpisu Ugovora.

X.
Natječaj će biti otvoren do 31.10.2018.

XI.
Zahtjevi za dodjelu potpora dostavljaju se osobno na adresu:

GRAD VELIKA GORICA
Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU
Povjerenstvo za dodjelu potpora za pojedinačne nastupe na manifestacijama
Šetalište Franje Lucića 15

Informacije: 01/5520-522, poduzetnistvo@gorica.hr

Priloženo:

Dokumentacija (ZIP)