Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini

Temeljem Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2018. godine (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 1/2016, 3/2016 i 2/2018) Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela potpora poljoprivrednim gospodarstvima za slijedeće mjere:
1. edukaciju i stručno osposobljavanje,
2. modernizaciju i/ili podizanje plastenika i viših i visokih tunela,
3. nabavu antifrost sustava i sustava za navodnjavanje,
4. nabavu voćnih sadnica i sadnica jagoda,
5. ekološku proizvodnju,
6. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica,
7. uzgoj cvijeća,
8. baždarenje prskalica,
9. premiju osiguranja,
10. umjetno osjemenjivanje krava i junica,
11. podizanje protugradne mreže,
12. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac)
13. analizu kontrole mliječnosti.

1. edukacija i stručno osposobljavanje
Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu odnosi se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, te stručno osposobljavanje po posebnim programima, a koji se upisuju u radnu knjižicu ili su zakonski obvezni.
Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini, koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i ima prebivalište na području Grada.
Potpora se dodjeljuje u iznosu do 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše 1.000,00 kuna po jednom polazniku i uplaćuje se na račun nositelja tečaja.

2. modernizacija i/ili podizanje plastenika i viših i visokih tunela
Potpora se dodjeljuje za podizanje novih i/ili modernizaciju postojećih plastenika, a subvencionirat će se nabava: termogena, pumpe, konstrukcije, dvostruke folije i agregata, te za podizanje viših i visokih tunela, a subvencionirati će se nabava: folije i konstrukcije.
Pravo na potporu imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su podigla plastenik na površini od najmanje 200 m2, a više i visoke tunele na površini od najmanje 300 m2.
Potpora se dodjeljuje u iznosu do 40 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 10.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

3. nabava antifrost sustava i sustava za navodnjavanje
Potpora se dodjeljuje za nabavu antifrost sustava i sustava za navodnjavanje tj. pumpe, rasprskivača, cijevi i dr.
Pravo na potporu imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju podignuto najmanje:
- 0,5 ha nasada kupina, malina ili drugog voća,
- 1 ha povrća na otvorenom,
- 3000 sadnica jagoda.
Potpora se dodjeljuje u iznosu do 40 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 10.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

4. nabava voćnih sadnica i sadnica jagoda
Potpora se dodjeljuje za nabavu certificiranih voćnih sadnica i sadnica jagoda.
Pravo na potporu imaju poljoprivredna gospodarstva koja su posadila najmanje:
- 1000 sadnica jabuka,
- 500 sadnica kruška, malina, kupina, ribizla, borovnica, aronija, šparoga,
- 300 sadnica bresaka, marelica, trešanja, višanja, šljiva, lješnjaka,
- 100 sadnica oraha,
- 3000 sadnica jagoda.
Potpora se odobrava u iznosu do 40 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 10.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

5. ekološka proizvodnja
Potpora za ekološku proizvodnju odobrit će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u visini od 50% iznosa troškova koje je imalo poljoprivredno gospodarstvo u tekućoj godini, a najviše do 1.000,00 kuna godišnje po korisniku.

6. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica
Potpora za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu u visini od 30,00 kn po jednoj pčelinjoj zajednici.
Maksimalni broj pčelinjih zajednica koji će se subvencionirati po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi 70.
Poljoprivredno gospodarstvo mora imati najmanje 30 pčelinjih zajednica da bi moglo ostvariti potporu.

7. uzgoj cvijeća
Potpora se dodjeljuje za cvjetne vrste uzgojene u zaštićenom prostoru ili na otvorenom.
Pravo na potporu ima poljoprivredno gospodarstvo koje je u tekućoj godini uzgojilo cvijeće na površini od najmanje 300 m2 u zaštićenom prostoru ili 200 m2 na otvorenom prostoru.
Potpora se odobrava u iznosu do najviše 5.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

8. baždarenje prskalica
Potpora se dodjeljuje za troškova baždarenja prskalica u iznosu do 50% iznosa računa, a najviše 300,00 kn godišnje po korisniku.

9. premija osiguranja
Potpora premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete plodova voća i povrća, bolesti i uginuća životinja.
Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu osiguranja.
Potpora se odobrava u visini 25 % iznosa ukupne premije za tekuću godinu.
Maksimalni iznos potpore po jednom gospodarstvu može iznositi 10.000,00 kn.

10. umjetno osjemenjivanje krava i junica
Potpora se odobrava u visini do 100% iznosa troškova po osjemenjenoj kravi ili junici, ne uključujući pregone, a najviše do 10.000,00 kuna godišnje po korisniku.

11. podizanje protugradne mreže
Potpora se dodjeljuje za nabavu protugradne mreže i potrebne armature.
Najmanja površina na kojoj se sufinancira podizanje protugradnih mreža je:
- 0,50 ha za voćnjak
- 0,10 ha za vinograd, jagodnjak, povrtnjak, cvjetnjak i dr.

12. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac)
Potpora za uzgoj i držanje turopoljske svinje i hrvatskog posavca podrazumijeva subvencioniranje troškova hranjenja svinja, veterinarsko-zdravstvenu zaštitu, popravak ograde, izgradnju i održavanje hranilišta i prasilišta, obilježavanje i kastriranje svinja, te ostale troškove.
Iznos potpore:
- 500,00 kn po grlu svinje, ali ne više od 37.500,00 kuna po jednom korisniku
- 300,00 kn po grlu konja, ali ne više od 5.000,00 kuna po korisniku.

13. analiza kontrole mliječnosti
Potpora se odobrava za kontrolu proizvodnosti za krave pod kontrolom mlijeka u visini do 100% troškova, ali ne više od 5.000, 00 kn po jednom gospodarstvu.
Subvencija se odobrava u visini do 30 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.
2. Opći uvjeti i kriteriji za dobivanje potpore:
Natječaju za dobivanje potpore male vrijednosti mogu pristupiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- imaju prebivalište, odnosno sjedište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Velike Gorice;
- imaju dokaz o obavljenom ulaganju za koje traže potporu;
- životinje moraju biti upisane u JRDŽ (Jedinstveni Registar domaćih životinja);
Pojedina gradska potpora poljoprivredi korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu.
Za isto ulaganje korisnik može potporu ostvariti samo jedanput.

3. Potrebna dokumentacija:
- odgovarajući zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti u 2018. godini
-dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili zelene iskaznice),
- preslika osobne iskaznice – za fizičke osobe,
- preslika dokaza o upisu u odgovarajući registar – za pravne osobe,
- preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem;
- presliku posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za zemljište na kojem se odvija proizvodnja ili Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (Upis u Arkod),
- izjava o primljenim potporama „de minimis“,
- izjava o statusu poreznog obveznika,
- dokumentirani izdaci za koje se traži potpora (računi, ugovori, uplatnice i sl.)
- upravnu pristojbu od 20,00 kn.
Ovisno o mjeri za koju se traži potpora potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju:
- presliku rješenja o upisu u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.
Po potrebi Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

4. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica i na web stranici grada Velike Gorice – www.gorica.hr.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se predati neposredno u pisarnici ili poslati poštom na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica
s naznakom “Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti”.

5. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj za:
1. edukaciju i stručno osposobljavanje otvoren je do 31.10.2018. godine,
2. modernizaciju i/ili podizanje plastenika i viših i visokih tunela otvoren je do 15.11.2018. godine,
3. nabavu antifrost sustava i sustava za navodnjavanje otvoren je do 15.11.2018. godine,
4. nabavu voćnih sadnica i sadnica jagoda otvoren je do 15.11.2018. godine,
5. ekološku proizvodnju otvoren je do 31.10.2018. godine,
6. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica otvoren je do 31.10.2018. godine,
7. uzgoja cvijeća otvoren je do 15.10.2018. godine,
8. baždarenje prskalica otvoren je do 31.10.2018. godine,
9. premiju osiguranja otvoren je do 30.09.2018. godine,
10. umjetno osjemenjivanje krava i junica otvoren je do 15.12.2018. godine,
11. podizanje protugradne mreže otvoren je do 15.11.2018. godine,
12. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac) otvoren je do 30.09.2018. godine,
13. analizu kontrole mliječnosti otvoren je do 15.12.2018. godine,
odnosno svi natječaji su otvoreni do utroška sredstava.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Dokumentacija (ZIP)