Grad Velika Gorica

Obavijesti

Započinje savjetovanje s javnošću o Planu gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine

vgcistocaKrajem 2017. godine započela je izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine, pa je Ured za zaštitu okoliša tim povodom, uz pomoć komunalnog društva VG Čistoća d.o.o., proveo anonimnu anketu o zadovoljstvu korisnika uslugama gospodarenja otpadom, kako bi se prikupljene informacije iskoristile prilikom izrade Plana, ali i za ukupno poboljšanje odnosa gradskog komunalnog društva s korisnicima usluga.

Na anketni upitnik, koji je korisnicima dostavljen u tiskanom obliku uz račune za usluge VG Čistoće, a mogao se ispuniti i putem web stranice Grada Velike Gorice i komunalnog društva, primljeno je oko 1.500 odgovora, a 1.475 ih je obrađeno, dok su ostali pristigli naknadno. Dodatni cilj ankete bio je i unaprijed obavijestiti korisnike o izradi novog Plana gospodarenja otpadom, kako bi svi korisnici sudjelovali u javnoj raspravi prilikom njegovog donošenja.

Obradom anketnih upitnika utvrđeno je da je više od 65 % korisnika zadovoljno uslugama gospodarenja otpadom koje pruža VG Čistoća d.o.o., iako korisnici ipak imaju i brojne konstruktivne primjedbe i prijedloge za poboljšanje sustava gospodarenja otpadom i rada gradskog komunalnog društva.

Na pitanje o razvrstavanju otpada prije njegovog odlaganja u kantu za miješani komunalni otpad, velika većina ispitanika (više od 80 %) odgovorila je da razvrstava papir, staklo i plastiku, a preko 65 % da razvrstava i biootpad, metale te glomazni komunalni otpad. Nešto manji udio je onih koji razvrstavaju problematični otpad, a prema komentarima korisnika očito je da je razlog tome trenutna nedovoljna dostupnost reciklažnih dvorišta, odnosno njihov prostorni razmještaj. Spremnike za razvrstavanje otpada na javnim površinama koristi više od 80 % ispitanika, a većina prijedloga korisnika u vezi sustava spremnika na javnim površinama odnosila se na potrebu za njihovim približavanjem korisnicima, češćim pražnjenjem i boljim održavanjem okoliša spremnika, oko kojih se često nalazi odbačen otpad.

Približavanje spremnika korisnicima novim Planom namjerava se postići sustavom odvojenog prikupljanja otpada „na kućnom pragu“, putem posuda za odvojeno prikupljanje biootpada, plastike/metala, papira/kartona i miješanog komunalnog otpada, a u stambenim zgradama i otpadnog ambalažnog stakla, čime većina spremnika na javnim površinama i „zelenih otoka“ odlazi u povijest, a korisnici će na najjednostavniji mogući način u vlastitome domu moći odvojeno sakupljati sve vrijedne sastavnice otpada.

Gotovo 60 % anketiranih odgovorilo je da koristi usluge redovitog odvoza glomaznog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta.

Usluge Reciklažnog dvorišta Velika Gorica koristi više od 80 % ispitanika, dok više od 5 % njih koristi usluge novog Reciklažnog dvorišta Mraclinska Dubrava, koje se nalazi na ulazu u odlagalište otpada. Potonje reciklažno dvorište komunalnom društvu trenutno je ključno za sakupljanje i razvrstavanje odvojeno sakupljenog otpada s područja čitavog Grada Velike Gorice, pa manji udio korisnika koji ovdje odlažu svoj otpad ne predstavlja problem, iako se u budućnosti taj broj treba svakako povećati poticanjem okolnog stanovništva da svoj otpad odlaže na ovoj lokaciji.

Od 1.475 ispitanika čiji su anketni upitnici obrađeni, prikupljeno je više od 500 primjedbi, prijedloga i mišljenja u vezi poboljšanja sustava gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice. Prijedlozi su se uglavnom odnosili na uvođenje pravednijeg sustava naplate usluga gospodarenja otpadom, poboljšanje dostupnosti spremnika za odvojeno sakupljanje otpada i njihovo redovitije pražnjenje, uvođenje sustava odvojenog sakupljanja otpada „na kućom pragu“, češći odvoz glomaznog otpada, smanjenje broja posuda za miješani komunalni otpad u zgradama koje imaju posude za odvojeno sakupljanje papira/kartona i plastične/metalne ambalaže, uvođenje dodatnih spremnika za odvojeno sakupljanje u stambenim zgradama za staklo, otpadne baterije, problematični otpad, otpadna jestiva ulja i osobito biootpad. Također, korisnici u obiteljskim kućama koji odvojeno sakupljaju otpad, smatraju da im je kanta od 120 L prevelika za redovito sakupljanje miješanog komunalnog otpada.

Nadalje, korisnici žele da ih se učinkovitije i bolje educira o pitanjima odvojenog sakupljanja i općenito gospodarenja otpadom, a zanimljiva je i sumnja koju su neki korisnici izrazili, da se odvojeno sakupljeni otpad, zbog odvoza u kamionima „smećarima“, ne zbrinjava na pravilan način. Tome naravno nije tako, jer se odvojeno odloženi otpad sakuplja odvojeno od miješanog komunalnog otpada i predaje ovlaštenim tvrtkama na zbrinjavanje, odnosno reciklažu, ali se ista komunalna vozila koriste za odvoz svih vrsta otpada, ali u različitom vremenskom razdoblju, budući da gradsko komunalno društvo posjeduje ograničen broj specijalnih vozila za odvoz otpada.

Svi prijedlozi i primjedbe korisnika uzeti su u obzir prilikom izrade nacrta novoga Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice, a biti će također uvaženi i prilikom izrade cjenika usluga komunalnog društva VG Čistoća d.o.o., koliko god je to moguće u okvirima zakona i propisa.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine stavlja se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje će trajati do početka ožujka, a njegovo donošenje planira se na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, zajedno s Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice.

Na taj način zaokružit će se struktura budućeg cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, koji će djelovati na načelima kružnog gospodarstva, odvojenog sakupljanja otpada „na kućnom pragu“ i pravilnog zbrinjavanja pojedinih sastavnica odvojeno sakupljenog komunalnog otpada recikliranjem, ponovnom uporabom te odlaganjem samo obrađenog otpada koji se ne može ni na koji drugi način zbrinuti, čime će se u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti troškovi gospodarenja otpadom za građane Grada Velike Gorice. Kad se jednog dana sagradi i pusti u pogon Centar za gospodarenje otpadom Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Grad Velika Gorica sav svoj miješani komunalni otpad koji se ne će moći zbrinuti na području Grada, slat će u taj centar na obradu i konačno zbrinjavanje.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine dostupan je za pregled na sljedećoj poveznici:

Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine (ZIP),

dok je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice dostupna ovdje:

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice (ZIP).

Svoje primjedbe i prijedloge zainteresirani građani i pravne osobe mogu do kraja javnog savjetovanja, na za to predviđenim obrascima, slati e-poštom na adresu zastita-okolisa@gorica.hr.