Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodoopskrbna mreža naselja Dubranec


REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000133
URBROJ: 238-31-01/092-18-0002
Velika Gorica, 01.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VG Vodoopskrba d.o.o., HR-10410 Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – Vodoopskrbna mreža naselja Dubranec, 2. skupine,
na k.č.br. 313, 641, 1308, 1312, 1317, 1328, 1354, 1355, 1358, 1359, 1360, 1361, 1381, 1382, 1385, 1406, 1429 i 1438, sve k.o. Dubranec
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.02.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 – soba 126.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ivan Cerovski, mag.ing.aedif.