Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga mladih i udruga za mlade u 2018. godini

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br.26/15) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa ili projekata udruga mladih i udruga za mlade, Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga mladih i udruga za mlade u 2018. godini

I.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za programe udruga mladih i udruga za mlade koji se provode za korisnike s područja Grada Velike Gorice u 2018. godini.

II.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti programe/projekte koji prate mjere i aktivnosti Programa djelovanja za mlade Grada Velike Gorice (Službeni glasnik 08/2017) ili Programa za mlade Grada Velike Gorice za razdoblje od 2016. – 2018. godine (www.gorica.hr) iz kojih ističemo slijedeća prioritetna područja:
1.NEFORMALNO OBRAZOVANJE MLADIH
MJERA 3. Programa za mlade Grada Velike Gorice za razdoblje od 2016. – 2018. :
Istraživanje ponude i razvoj neformalnog obrazovanja za mlade u Gradu Velikoj Gorici
Aktivnosti:
1. druge programske ili projektne aktivnosti koje razvijaju neformalne obrazovne programe za mlade u Gradu Velikoj Gorici
2.AKTIVNO GRAĐANSTVO MLADIH
MJERA 6. Programa za mlade Grada Velike Gorice za razdoblje od 2016. – 2018. :
Motiviranje i poticanje mladih za aktivnim sudjelovanjem u lokalnoj zajednici provođenjem treninga i radionica
Aktivnosti:
1. provedba radionica, edukacija i/ili treninga za mlade o pokretanju i osnivanju udruga za mlade, poticanje razvijanja vlastitih ideja i inicijativa, aktivnom građanstvu u lokalnoj zajednici i sl.
2. druge programske ili projektne aktivnosti koje razvijaju poticajno okruženje za razvoj udruga mladih i za mlade te potiču njihovo aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici
3.KOMPETENCIJE I VJEŠTINE ZA TRŽIŠTE RADA
MJERA 12. Programa za mlade Grada Velike Gorice za razdoblje od 2016. -2018. :
Osigurati sustavno i kvalitetno profesionalno usmjeravanje i karijerno savjetovanje učenicima završnih razreda osnovne i srednje škole
Aktivnosti:
1. provedba programa individualnog i grupnog karijernog savjetovanja za učenike srednjih škola
2. druge programske ili projektne aktivnosti koje jačaju kompetencije mladih za tržište rada
4.RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA ZA MLADE
MJERA 14. Programa za mlade Grada Velike Gorice za razdoblje od 2016. do 2018. godine
Poticati razvoj sustava savjetovanja i podrške mladima u lokalnoj zajednici
Aktivnosti:
1. druge programske ili projektne aktivnosti koje razvijaju ponudu raznih socijalnih usluga za mlade (radionice, tribine, edukacije…)
5.PREVENCIJA OVISNOSTI MEĐU MLADIMA
MJERA 16. Programa za mlade Grada Velike Gorice za razdoblje od 2016. do 2018.
Kontinuirano djelovanje u području prevencije ovisnosti među mladima
Aktivnosti:
1. ostale programske ili projektne aktivnosti koje su usmjerene prevenciji ovisnosti među mladima
6.RAZVOJ NEZAVISNE KULTURE MLADIH I KULTURE MLADIH
MJERA 20. Programa za mlade Grada Velike Gorice za razdoblje od 2016. do 2018. godine
Podržavati razvoj nezavisne kulture mladih i kulture mladih općenito u Gradu Velikoj Gorici
Aktivnosti:
1. organiziranje kulturnih manifestacija i festivala za mlade i ostale građane
2. druge programske ili projektne aktivnosti kulture i nezavisne kulture mladih
7. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA MLADIH U GRADU VELIKOJ GORICI
Aktivnosti:
1. Provedba radionica, edukacija, treninga i tribina za mlade koji su usmjereni podizanju kvalitete života mladih u Gradu Velikoj Gorici.

III.
Udruge mogu prijavljivati programe/projekte po projektnim područjima navedenim u točci II. ovog Javnog poziva ili programe/projekte koji nude:
 Aktivnosti neformalnog obrazovanja mladih
 Provedbu radionica, edukacija, treninga i tribina za mlade koji su usmjereni podizanju kvalitete života mladih u Gradu Velikoj Gorici
 Provedbu radionica, edukacija, treninga i tribina za mlade koje razvijaju aktivno građanstvo i društvenu toleranciju
 Provedbu radionica i treninga za jačanje kapaciteta udruga mladih i udruga za mlade
 Provedbu radionica, edukacija, treninga i tribina za mlade koje nude raznovrsne socijalne usluge za mlade u lokalnoj zajednici
 Aktivnosti jačanja kapaciteta mladih u području profesionalnog usmjeravanja, karijernog savjetovanja i zapošljavanja
 Provedbu radionica, edukacija, treninga i tribina za mlade koje su usmjerene prevenciji ovisnosti među mladima
 Aktivnosti nezavisne kulture mladih i kulture mladih

IV.
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 50.000,00 kuna (pedesettisućakuna).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna.

V.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata u papirnatom i elektroničkom obliku je 30. ožujka 2018. godine.

VI.
U Uputama za prijavitelje, koje su sastavni dio ovog poziva detaljno su opisani uvjeti Poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstva. Prijavljeni program mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje.

VII.

Natječajna dokumentacija za ovaj Poziv (u papirnatom obliku) dostavlja se u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga mladih i udruga za mlade u 2018. godini
PRIJEDLOG PROGRAMA ILI PROJEKTA UDRUGA MLADIH I UDRUGA ZA MLADE u 2018. GODINI“
–NE OTVARATI-

Natječajna dokumentacija za ovaj Poziv u elektroničkom obliku dostavlja se mailom na adresu: mirna.gajski.jolic@gorica.hr

Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport
Trg kralja Tomislava 34
10 410 Velika Gorica

Povjerenstvo će razmatrati samo one programe koji su pravodobno prijavljeni te koji zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

VIII.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: mirna.gajski.jolic@gorica.hr .

Natječajna dokumentacija (ZIP)