Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja socijalno- humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu u 2018.godini

Na temelju Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16.) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja socijalno- humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu u 2018.godini

I.
Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za programe/projekte socijalno-humanitarnog i zdravstvenog sadržaja te programe braniteljskih udruga koje provode udruge na području Grada Velike Gorice ili za korisnike s područja Grada Velike Gorice u 2018. godini.

II.
Udruge i druge neprofitne organizacije sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti program/projekt za slijedeća programska područja koja su od posebnog interesa za Grad Veliku Goricu:

1. Programi/projekti u području socijalno-humanitarne djelatnosti,
2. Programi/projekti u području zaštite od nasilja u obitelji,
3. Programi /projekti u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi,
4. Programi/projekti u području prevencije bolesti i zdravstvene zaštite,
5. Programi/projekti u području brige za branitelje Domovinskog rata.

III.
Udruge mogu prijaviti program/projekt za aktivnosti koje doprinose:
• Socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti;
• Integraciji socijalno depriviranih skupina stanovništva;
• Psihosocijalnoj pomoći osobama s problemima ovisnosti;
• Zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te njihovih obitelji;
• Poboljšanju kvalitete života starijih i nemoćnih osoba;
• Poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva;
• Promicanju i razvoju volonterstva;
• Zaštiti zdravlja;
• Promicanje vrijednosti Domovinskog rata te poboljšanje kvalitete života stradalnika Domovinskog rata

IV.
Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupan iznos od 750.000,00 kuna (sedamstopedesettisućakuna) koji se raspoređuje prema programima kako slijedi:
1. Za socijalno-humanitarne i zdravstvene programe osiguran je iznos od 500.000,00 kuna (pestotisućakuna)
2. Za programe braniteljskih udruga osiguran je iznos od 250.000,00 kuna (dvjestopedesettisućakuna)
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/ projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 100.000,00 kuna.

VAŽNA NAPOMENA:
TRAŽENI IZNOS NE SMIJE BITI MANJI OD NAJMANJEG NITI VEĆI OD NAJVEĆEG, U SUPROTNOM PRIJAVA ĆE SE ODBITI IZ ADMINISTRATIVNIH RAZLOGA (NEPOŠTIVANJA UVJETA NATJEČAJA).

V.
U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog POZIVA detaljno su opisani uvjeti Poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstva. Prijavljeni program/projekt mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje.

VI.
Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Natječajna dokumentacija se predaje (u papirnatom i elektronskom obliku na CD-u) u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„PROGRAMI/PROJEKTI UDRUGA IZ SOCIJALNO-HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI TE BRANITELJSKIH UDRUGA ZA 2018. GODINU“
–NE OTVARATI-

na adresu:
GRAD VELIKA GORICA
TRG KRALJA TOMISLAVA 34
10410 VELIKA GORICA

VII.
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

VIII.
Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata u tiskanom i elektroničkom obliku je 26.veljače 2018. godine.

IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: dragica.mp@gorica.hr i to najkasnije 8 dana prije isteka Poziva.

Dokumentacija (ZIP)