Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građevina stambene namjene - smještaj sezonskih radnika


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine stambene namjene – smještaj sezonskih radnika, 2. skupine
- građenje građevine gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti – turistički apartmani, 2. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br.1176/1 k.o. Kurilovec, Velika Gorica, Ulica 153. brigade HV 29.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.12.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – u prostorijama ovog odjela, soba 121.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.