Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni natječaj za prodaju posebnih dijelova nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik GVG 02/2010), Zaključka Gradonačelnika KLASA: 370-01/17-01/48, URBROJ: 238-31-13/02130-2017-1 od 27. 09. 2017. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Javni natječaj za prodaju posebnih dijelova nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice

I. Predmet natječaja su sljedeći posebni dijelovi nekretnina (stanovi):

1. dvosobni stan broj 401, na 4. katu, ulaz Jurja Dobrile 22, koji se sastoji od dvije sobe i ostalih prostorija, površine 47,89 m2, sa spremištem broj 7. u podrumu, površine 2,45 m2, ukupne površine 50,34 m2, upisan u zk.ul. 6201/E-68 k.o. Velika Gorica.
Energetski razred stana je D.
Početni iznos kupoprodajne cijene stana iznosi 283.000,00 kuna.
Jamčevina: 28.300,00 kuna.

2. dvosobni stan broj 45, tip 45-2A, na III katu, površine 66,91 m2, u koju površinu i razmjer je uključeno i pripadajuće spremište SS45, površine 2,64 m2 u zgradi Jurja Dobrile 28, upisan u zk.ul. 5885/E-56 k.o. Velika Gorica.
Energetski razred stana je C.
Početni iznos kupoprodajne cijene stana iznosi 357.000,00 kuna.
Jamčevina: 35.700,00 kuna.

II. UVJETI NATJEČAJA

Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Sudionik natječaja ne smije imati nepodmirenih dugovanja prema proračunu Republike Hrvatske i prema Gradu Velika Gorica.

Osobe koje sudjeluju na javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u iznosu od 10 % početnog iznosa kupoprodajne cijene na žiro-račun Grada Velika Gorica IBAN: HR9523900011854100005, model 68, poziv na broj 7757-OIB (OIB ponuditelja) ponuda s naznakom „jamčevina za javni natječaj za prodaju posebnih dijelova nekretnina u vlasništvu Grada Velika Gorica“.

Trošak sklapanja Ugovora o kupoprodaji snosi kupac.

Ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
1. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza i to:
- preslika osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,
- OIB,
- e-mail
- broj telefona ili mobitela.
2. oznaku stana za koji se podnosi ponuda,
3. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama,
4. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dospjelih nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj,
5. dokaz o podmirenju svih obveza prema Gradu (potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Velika Gorica te Gradskog stambenog gospodarstva Velika Gorica d.o.o. o nepostojanju duga),
6. dokaz o uplati jamčevine,
7. broj računa na koji će se vratiti uplaćena jamčevina u slučaju neprihvaćanja ponude,

Ponude sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu

GRAD VELIKA GORICA
10410 VELIKA GORICA, Trg kralja Tomislava 34

s naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE“.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.
Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda biti će u prostorijama Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 26. 10. 2017. godine u 10,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
Grad Velika Gorica može odustati od prodaje u svako doba prije donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, jamčevina mu se ne vraća.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu cijenu stana, odmah će se pristupiti usmenom javnom nadmetanju, s tim da je ta najviša cijena početna cijena za nadmetanje.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina i za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Velike Gorice. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda odnosno odustajanje od prodaje.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ugovor o kupoprodaji stana s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi potpisivanju kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika u roku od 15 dana, a svoj izostanak ne opravda, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj izostanak opravda, odredit će mu se novi rok koji ne može biti duži od 15 dana. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ni u dodatnom roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora.
Jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju koji odustane od sklapanja ugovora.