Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u 2017. godini

Temeljem Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2018. godine (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 01/16) Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u 2017. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela potpora poljoprivrednim gospodarstvima za slijedeće mjeru:

- Uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac)

Potpora za uzgoj i držanje turopoljske svinje i hrvatskog posavca podrazumijeva subvencioniranje troškova hranjenja svinja, veterinarsko-zdravstvenu zaštitu, popravak ograde, izgradnju i održavanje hranilišta i prasilišta, obilježavanje i kastriranje svinja, te ostale troškove.

Iznos potpore:
- 500,00 kn po grlu svinje, ali ne više od 37.500,00 kuna po jednom korisniku
- 300,00 kn po grlu konja, ali ne više od 5.000,00 kuna po korisniku.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dobivanje potpore:
Natječaju za dobivanje potpore male vrijednosti mogu pristupiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- imaju prebivalište, odnosno sjedište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Velike Gorice;
- životinje moraju biti upisane u JRDŽ ( Jedinstveni Registar domaćih životinja);
- imaju dokaz o obavljenom ulaganju za koje traže potporu.

Gradska potpora poljoprivredi korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu.
Za isto ulaganje korisnik može potporu ostvariti samo jedanput.
3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za dodjelu potpore
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili zelene iskaznice),
- preslika osobne iskaznice – za fizičke osobe,
- preslika dokaza o upisu u odgovarajući registar – za pravne osobe,
- preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem;
- preslika dokaza da je grlo upisano u JRDŽ odnosno Središnji registar kopitara i matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara,
- izjava o primljenim potporama „de minimis“,
- izjava o statusu poreznog obveznika,
- upravna pristojba od 20,00 kn.
Po potrebi Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

4. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica i na web stranici grada Velike Gorice – www.gorica.hr.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se predati neposredno u pisarnici ili poslati poštom na adresu:

Grad Velika Gorica, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica
s naznakom “Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti”.

5. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30.9.2017., odnosno do utroška sredstava.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Obrasci (ZIP)