Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodovodna mreža naselja Gustelnica


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda, vodovodna mreža naselja Gustelnica,
na katastarskim česticama k.č.br. 100/1, 611, 622, 623, 624, 626, 628, 654, 655, 656 i 658 k.o. Gustelnica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.03.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 6 – soba 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.