Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti u 2017.godini

Na temelju Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16.) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata udruga iz područja-humanitarne i zdravstvene djelatnosti Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti u 2017.godini

I.
Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore u 2017. godini za udruge iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti za:
• aktivnosti koje su u skladu s Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu te Strategijom izjednačavanja mogućnosti i prava osoba s invaliditetom Grada Velike Gorice za razdoblje od 2014. do 2018. godine, a za koje nisu odobrena sredstva temeljem drugih javnih poziva Grada Velike Gorice;
• donacije i sponzorstva;
• obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
• jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
• edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zajednicu),
• podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.
Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstva osiguranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2017. godinu.

II.
Za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupan iznos od 165.000,00 kuna (stošezdestpettisućakuna) koji se raspoređuje prema aktivnostima kako slijedi:
1. Za socijalno-humanitarne i zdravstvene aktivnosti osiguran je iznos od 80.000,00 kuna
2. Za aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata osiguran je iznos od 50.000,00 kuna
3. Za aktivnosti udruga koje su sukladne Strategiji izjednačavanja mogućnosti i prava osoba s invaliditetom Grada Velike Gorice osiguran je iznos od 35.000,00 kuna
Najmanji iznos financijske potpore koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Pozivu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 10.000,00 kuna.

III.
U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog POZIVA detaljno su opisani uvjeti koje moraju ispunjavati podnositelji prijava, dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu, postupak podnošenja prijave te procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstva.

IV.
Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Propisana dokumentacija predaje se u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

“PRIJAVA ZA JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE UDRUGAMA IZ PODRUČJA SOCIJALNO-HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI“
–NE OTVARATI-

na adresu:
GRAD VELIKA GORICA
TRG KRALJA TOMISLAVA 34
10410 VELIKA GORICA

V.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: dragica.mp@gorica.hr.

Priloženo:

Dokumentacija (ZIP)