Grad Velika Gorica

Vijesti

Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2016./2017.

Gradonačelnik Grada Velike Gorice temeljem članka 12. Odluke o Stipendiji Grada Velike Gorice za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 02/08, 01/2010, 8/2016) Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2016./2017.

I.
Predmet ovog Natječaja je dodjela stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja.
Natječaj se objavljuje na stranicama Grada Velike Gorice.
Prijave se zaprimaju do 30. rujna 2016. godine

II.
Grad Velika Gorica dodijelit će 30 stipendija za učenike prvih razreda u trogodišnjem programu obrazovanja, a prema utvrđenoj Listi deficitarnih zanimanja za školsku godinu 2016./2017. i to:

zanimanja

III.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- da su redovni učenici prvog razreda u trogodišnjem programu obrazovanja za deficitarna zanimanja
- da imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice najmanje 3 godine
- da su državljani Republike Hrvatske

IV.
Stipendija Grada Velike Gorice dodjeljuje se u iznosu od 500,00 kuna mjesečno za deset mjeseci, računajući od 1. rujna 2016.

V.
Kriteriji za utvrđivanje liste prvenstva kandidata za dodjelu Stipendije je opći uspjeh u VII. i VIII. razredu utvrđen na osnovi prosječne ocjene.

VI.
Uz obrazac PRIJAVA na natječaj za dodjelu stipendije za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
I.
• obrazac – POTVRDA o upisu u prvi razred za školsku godinu 2016./2017. – (knjižara)
(obrazac mora biti ovjeren od škole s navedenim zanimanjem koje učenik upisuje)
• svjedodžbe 7. i 8. razreda (preslika)
• domovnica (preslika)
• potvrda o prebivalištu izdana u MUP-u
• obrazac – Izjava o članovima zajedničkog obiteljskog domaćinstva
• obrazac – Izjava sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka
II.
• dodatna dokumentacija, dostavit će se samo po zahtjevu Povjerenstva
– Potvrda o prihodima ostvarenih iz plaća, mirovina, drugog dohotka ili prihod iz obrta,
poljoprivrede i šumarstva za članove zajedničkog obiteljskog domaćinstva za 2015.

(obrasci se mogu podići u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU na adresi: Šetalište Franje Lučića 15 – preko puta crkve ili na službenim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr))

VII.

Stipendija se vraća ako stipendist ne završi razred za koji se stipendira.
Učenici dobitnici stipendije ne mogu istovremeno primati i druge stipendije.

Korisnici Stipendije mogu nastaviti koristiti Stipendiju do kraja trogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja pod uvjetom da uspješno završe razred za koji su stipendirani.

VIII.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavit će se na oglasnoj ploči Grada Velike Gorice i putem obavijesti kandidatima u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje molbi.
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na Listu u roku 8 dana od dana objavljivanja Liste.
Konačnu Listu kandidata za dodjelu Stipendije utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Na temelju konačne liste kandidata za dodjelu stipendija Gradonačelnik Grada Velike Gorice ili osoba koju on ovlasti i stipendist potpisuju Ugovor o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

VIII.
Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti ne vraćaju kandidatima.

IX.
Prijave za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja dostavljaju se OSOBNO do 30.09.2016. godine Povjerenstvu, putem UO za poduzetništvo, investicije i fondove EU, na adresi: Šetalište Franje Lučića 15.

Informacije: Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU ,
na adresi: Šetalište Franje Lučića 15
telefon:5559 436

Priloženo:

Obrasci za prijavu (ZIP)