Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU

Temeljem članka 6. Pravilnika za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 6/2016)

raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU

I.

Grad Velika Gorica u cilju tržišnog jačanja konkurentnosti i poticanja poduzetnika na prijave i korištenje sredstava EU fondova u programskom razdoblju 2014.-2020. dodijelit će financijska sredstva potpore za pokriće troškova tehničke pomoć i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU ( u daljnjem tekstu:
potpora).

II.

Pod tehničkom pomoći iz ovog Natječaja podrazumijeva se stručna pomoć konzultanata za usluge pisanja prijave projekata na natječaje u okviru operativnih programa Republike Hrvatske koji će se financirati iz fondova i programa Europske unije.

Pisanje prijave projekata podrazumijeva kompletnu izradu prijavne dokumentacije (prijavni obrasci, izjave, prilozi i ostala dokumentacija prema uvjetima natječaja).

III.

Korisnici potpore su:
- subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13) sa sjedištem na području Grada Velika Gorica / prebivalištem (obrt) na području Grada Velika Gorica

IV.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća ili do utroška sredstava.
Potpora može iznositi do 50% troškova, a najviše:
- za pisanje prijave projekta na natječaj do 20.000,00 kn

Pojedinom prijavitelju može se dodijeliti potpora za jedan projekt u tekućoj kalendarskoj godini.
Prijavitelj kojem je već odobrena potpora drugih institucija po istoj usluzi Tehničke pomoći, potpora neće biti odobrena.

Odobrena i dodijeljena sredstva potpore smatra se potporom male vrijednosti.

V.

Prijavitelj na Natječaj dostavlja dokumentaciju:
1. Ispunjen Zahtjev za dodjelu potpore
2. Ispunjen obrazac Izjave o statusu
3. Ispunjen obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
4. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana)
5. Izvadak iz obrtnog registra / sudskog registra
6. Preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u (trgovačka društva)
7. Završno izvješće – kao dokaz o izvršenoj usluzi tehničke pomoći potrebno dostaviti:
- Kopiju prijavnog obrasca na natječaj EU fondova u pisanom ili elektronskom obliku
- Kopiju računa pružatelja usluge – konzultanta (na hrvatskom jeziku, specificirani troškovi usluge, račun mora biti izdan u 2016. godini)
- Kopija izvoda o plaćanju usluge konzultantu
8. Preslika kartice žiro računa, IBAN korisnika ili Ugovor o otvorenom žiro računu prijavitelja
9. Biljeg od 20 kn

VI.

Natječaj će se objaviti na službenim stranicama Grada Velika Gorica i na oglasnoj ploči Gradske uprave. Obrazac Zahtjeva za dodjelom potpore, obrazac Izjave o statusu i obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti mogu se podići u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU ili na stranicama Grada Velika Gorica (www.gorica.hr).
Gradonačelnik donosi Zaključak o dodijeli potpore na prijedlog Povjerenstva, a odobrena sredstva (potpore) isplaćuju se na žiro račun korisnika sredstava po potpisu Ugovora.

VII.

Natječaj će biti otvoren do 21. studenog 2016. ili do iskorištenja sredstava.

VIII.

Zahtjevi za dodjelom potpore dostavljaju se osobno na adresu:

GRAD VELIKA GORICA
Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU
Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica

Informacije: Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU
Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica
ili na broj telefona: 01/5520-522

Priloženo:

Zahtjev za dodjelu potpore (DOCX)

Izjava o korištenim potporama (DOC)

Izjava o statusu (DOC)