Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja

Na temelju članka 3. Pravilnika o dodjeli financijskih potpora iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja (Sl. glasnik GVG br. 6/16), Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja,

1. Pozivaju se vlasnici / suvlasnici; korisnici (zakupnici ili najmoprimci) tradicijskih objekata na području Grada Velike Gorice da podnesu PRIJAVE za dodjelu financijske potpore iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja.

2. Obnova tradicijske graditeljske baštine iz točke 1. ovoga Javnog poziva sufinancirat će se u skladu s Pravilnikom o dodjeli financijskih potpora iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja ( u daljnjem tekstu: Pravilnik ).
3. Grad Velika Gorica dodijelit će financijske potpore za obnovu tradicijskih objekata u maksimalnom iznosu do 50% od traženog iznosa navedenog u PRIJAVNOM obrascu, a najviše do 20.000,00 kuna.
4. Prijavu za sufinanciranje radova ne mogu podnijeti vlasnici/suvlasnici građevine koji imaju evidentirana dugovanja prema Gradu Velika Gorica i prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Velika Gorica.
5. Dokumentacija koju Podnositelj prijave prilaže mora biti cjelovita.
6. Podnositelj prijave na Javni poziv dužan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
a. Obrazac Prijave za dodjelu financijske potpore iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja
b. Troškovnički opis radova koji može biti i u obliku ponude izvođača radova ili predračuna tvrtke u
kojoj se nabavlja građevinski materijal;

c. Dopuštenje i/ili suglasnost nadležnih tijela, ukoliko su radi prirode radova potrebne (potvrde glavnog
projekta ili suglasnost/mišljenje Ministarstva kulture na predložene radove);

d. Pisanu suglasnost svih suvlasnika kojom se ovlašćuje podnositelj zahtjeva da u predmetnom postupku zastupa sve suvlasnike, ovjerenu kod javnog bilježnika;
e. Vlastoručno potpisana IZJAVA da će se svi radovi izvoditi u skladu s pravilima konzervatorske
struke. Obrazac IZJAVE je u prilogu natječaja;

f. Vlastoručno potpisana izjava da ne postoji dugovanje prema Gradu Velika Gorica i prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Velika Gorica (VG Čistoća d.o.o.; VG Vodoopskrba d.o.o.; VG Komunalac d.o.o.; GSG VG d.o.o.). Obrazac IZJAVE je u prilogu natječaja;
g. Pravovaljani ugovor o najmu odnosno zakupu u slučaju da zahtjev podnosi najmoprimac odnosno zakupnik .
h. Izvadak iz zemljišne knjige (original, ne stariji od 30 dana);
7. Vlasnik / suvlasnik građevine iz točke 1. ovog Javnog poziva prijavu za sufinanciranje radova podnosi pisanim putem, popunjavanjem Prijavnog obrasca koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti ili na službenoj internetskoj stranici Grada Velike Gorica www.gorica.hr gdje je i objavljen ovaj Javni poziv. Obrazac prijave može se preuzeti i u Muzeju Turopolja, Trg kralja Tomislava 1..
8. Popunjeni Prijavni obrazac s priloženom odgovarajućom dokumentacijom, navedenoj u ovom Javnom pozivu i Prijavnom obrascu, podnosi se kao preporučena pošiljka putem pošte ili osobno u Pisarnici Grada Velike Gorice, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, na adresu:
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34
10 409 Velika Gorica,

uz naznaku : „Zahtjev za Projekt obnove tradicijske graditeljske baštine Turopolja – ne otvaraj“

9. Javni poziv za podnošenje prijava otvoren je do 4.8.2016. godine. Nepravovremene prijave kao i prijave za koje Povjerenstvo utvrdi da sadrže nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi sadržaj predloženih radova, neće se uzeti u razmatranje.

10. Temeljem Konačne liste, pozivat će se odabrani podnositelji prijava (Korisnici sredstava) radi sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih potpora iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja

11. Po završetku radova, a najkasnije do 30.11.2016.god., Korisnik sredstava je dužan podnijeti Izvješće o izvedenim radovima koje sadrži okončanu situaciju i/ili preslike računa iz koje je vidljivo da je ugovoreni projekt završen.

12. Ugovorena sredstva za sufinanciranje radova Grad će isplatiti Korisniku sredstava u roku od 30 dana od dana prihvaćanja Izvješća o izvedenim radovima.

13. Ukoliko Povjerenstvo za provedbu Projekta obnove tradicijske graditeljske baštine utvrdi da radovi nisu izvedeni prema pravilima konzervatorske struke Korisniku sredstava neće se isplatiti ugovorena sredstva.

14. Sve ostale informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 34 , Velika Gorica, ili na broj telefona: 01/6269 917-527 ili na adresi :Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, broj telefona 01 6221-325 ili 6225-082.

Pravilnik o dodjeli financijskih potpora iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja http://www.gorica.hr/dokumenti/sluzbeni-glasnik/SGGVG-2016-6.pdf

Priloženo:

1. Prijavni obrazac

2. Izjava I

3. Izjava II