Grad Velika Gorica

Obavijesti

Poziv na uvid u idejni projekt: izdavanja lokacijske dozvole za građenje pješačko - biciklističke staze od Velike Gorice do Groblja Kušanec i biciklističke staze od groblja Kušanec do Male Bune


Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica,
na temelju odredbe članka 117. i 188. Zakona o prostornom uređenju (”Narodne novine”, broj
153/13), a u svezi s člankom 105. i 110. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine»
broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), u postupku izdavanja lokacijske dozvole poziva
zainteresirane stranke: Grad Velika Gorica i vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama
k. č. broj 1693/2, 1693/4, 1693/5, 1693/6, 1703/1, 1703/5, 1704/3, 1709, 1713, 1714, 1716, 1717,
1720, 1722, 1723, 1724, 1735/3, 1742 k.o. Kurilovec;
k.č. br. 2244/1, 2244/2, 2458 k.o. Mraclin;
k.č. br. 675/2, 675/4, 684/3, 684/9, 685/2, 1043/3, 1043/5, 1043/17, 1049, 1051/1, 1051/2, 1051/3 k.o.
Vukovina,
na kojima se po zahtjevu Grada Velike Gorice, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, vodi postupak
izdavanja lokacijske dozvole za građenje pješačko – biciklističke staze od Velike Gorice do Groblja
Kušanec i biciklističke staze od groblja Kušanec do Male Bune, da izvrše uvid u Idejni projekt broj: IP
-5/14, od srpnja 2014. godine, izrađen od tvrtke BET – NADZOR d.o.o. iz Velike Gorice, Jurjevski
hrast 11, projektant Tomislav Hrkač, dipl. ing. građ., ovlašteni inženjer građevinarstva G 1960, radi
izjašenjenja,
dana 10. lipnja 2016. godine u vremenu od 10,00 do 11,00 sati
u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Velike Gorice u Velikoj Gorici, Trg
kralja Tomislava 6, soba 1. I. kat.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba
donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne
odazove ovom pozivu