Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za legalizaciju zgrada (farmi) na poljoprivrednom gospodarstvu u 2016. godini

Temeljem Odluke o potpori male vrijednosti za stočarstvo i legalizaciju zgrada (farmi) na poljoprivrednom gospodarstvu za razdoblje od 2014.-2016. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za legalizaciju zgrada (farmi) na poljoprivrednom gospodarstvu u 2016. godini.

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za potporu male vrijednosti za:
- legalizaciju zgrada (farmi) na poljoprivrednom gospodarstvu:
a) Zgradu (objekt) čija je građevinska (bruto) površina veća od 1.000 m2 za:
- geodetski snimak izvedenog stanja koji je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije ili koji je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije;
- arhitektonski snimak izvedenog stanja koji je izradio ovlašteni arhitekt;
- izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima ako se radi o završnoj zgradi, odnosno njezinom dijelu;
b) Zgradu (objekt) čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1.000 m2 za:
- geodetski snimak izvedenog stanja koji je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije ili koji je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije;
- snimak izvedenog stanja koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva
c) Zgradu (objekt) čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 za:
- geodetski snimak izvedenog stanja koji je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije ili koji je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije;
- iskaz površina i obračunske veličine zgrade koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva
- iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru koji je izradio
ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 02. prosinca 2016. godine.

3. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencija:
Natječaju za bespovratnu potporu male vrijednosti mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Grada
- posjedovanje Rješenja o izvedenom stanju za zgradu (objekt) – za dodjelu potpore za legalizaciju zgrada (farmi) na poljoprivrednom gospodarstvu.

Za isto ulaganje korisnik može potporu ostvariti samo jedanput.

4. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti za legalizaciju zgrada (farmi) na poljoprivrednom gospodarstvu
- preslika osobne iskaznice
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva
- preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem
- preslika računa i dokaza o plaćanju prihvatljivog troška
- preslika Rješenja o izvedenom stanju za zgradu (objekt)
- izjava da za istu svrhu nije primljena potpora sukladno Uredbi de minimis, ili ukoliko je primljena treba navesti iznos potpore i od koga je primljena.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za potporu male vrijednosti za legalizaciju zgrada (farmi) na poljoprivrednom gospodarstvu” na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, na tel. 01/ 6269-947.

Priloženo:

Zahtjev za potporu (DOC)