Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u 2016. godini

Temeljem Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2018. godine (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 01/16) Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u 2016. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela potpora poljoprivrednim gospodarstvima za slijedeće mjere:
edukaciju i stručno osposobljavanje,
modernizaciju i/ili podizanje plastenika i viših i visokih tunela,
nabavu antifrost sustava i sustava za navodnjavanje,
nabavu voćnih sadnica i sadnica jagoda,
ekološku proizvodnju,
uzgoj i držanje pčelinjih zajednica,
uzgoja cvijeća,
baždarenje prskalica,
premiju osiguranja,
umjetno osjemenjivanje krava i junica,
podizanje protugradne mreže.

edukacija i stručno osposobljavanje
Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu odnosi se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, te stručno osposobljavanje po posebnim programima, a koji se upisuju u radnu knjižicu ili su zakonski obvezni.
Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini, koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i ima prebivalište na području Grada.
Potpora se dodjeljuje u iznosu do 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše 1 000,00 kuna po jednom polazniku i uplaćuje se na račun nositelja tečaja.
modernizacija i/ili podizanje plastenika i viših i visokih tunela
Potpora se dodjeljuje za podizanje novih i/ili modernizaciju postojećih plastenika, a subvencionirat će se nabava: termogena, pumpe, konstrukcije, dvostruke folije i agregata, te za podizanje viših i visokih tunela, a subvencionirati će se nabava: folije i konstrukcije.
Pravo na potporu imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su podigla plastenik na površini od najmanje 200 m2, a više i visoke tunele na površini od najmanje 300 m2.
Potpora se dodjeljuje u iznosu do 40 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno do najviše 10.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.
nabava antifrost sustava i sustava za navodnjavanje
Potpora se dodjeljuje za nabavu antifrost sustava i sustava za navodnjavanje tj. pumpe, rasprskivača, cijevi i dr.
Pravo na potporu imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju podignuto najmanje:
0,5 ha nasada kupina, malina ili drugog voća,
1 ha povrća na otvorenom,
3000 sadnica jagoda.
Potpora se dodjeljuje u iznosu do 40 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 10.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

nabava voćnih sadnica i sadnica jagoda
Potpora se dodjeljuje za nabavu certificiranih voćnih sadnica i sadnica jagoda.
Pravo na potporu imaju poljoprivredna gospodarstva koja su posadila najmanje:
1 000 sadnica jabuka,
500 sadnica kruška, malina, kupina, ribizla, borovnica, aronija,
300 sadnica bresaka, marelica, trešanja, višanja, šljiva, lješnjaka,
- 100 sadnica oraha,
- 3 000 sadnica jagoda.
Potpora se odobrava u iznosu do 40 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 10.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.
ekološka proizvodnja
Potpora za ekološku proizvodnju odobrit će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u visini od 50% iznosa troškova koje je imalo poljoprivredno gospodarstvo u tekućoj godini, a najviše do 1.000,00 kuna godišnje po korisniku.
uzgoj i držanje pčelinjih zajednica
Potpora za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu u visini od 30,00 kn po jednoj pčelinjoj zajednici.
Maksimalni broj pčelinjih zajednica koji će se subvencionirati po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi 70.
Poljoprivredno gospodarstvo mora imati najmanje 30 pčelinjih zajednica da bi moglo ostvariti potporu.
uzgoj cvijeća
Potpora se dodjeljuje za cvjetne vrste uzgojene u zaštićenom prostoru ili na otvorenom.
Pravo na potporu ima poljoprivredno gospodarstvo koje je u tekućoj godini uzgojilo cvijeće na površini od najmanje 300 m2 u zaštićenom prostoru ili 200 m2 na otvorenom prostoru.
Potpora se odobrava u iznosu do najviše 5.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.
baždarenje prskalica
Potpora se dodjeljuje za troškova baždarenja prskalica u iznosu do 50% iznosa računa, a najviše 300,00 kn godišnje po korisniku.
premija osiguranja
Potpora premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete plodova voća i povrća, bolesti i uginuća životinja.
Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu osiguranja.
Potpora se odobrava u visini 25 % iznosa ukupne premije za tekuću godinu.
Maksimalni iznos potpore po jednom gospodarstvu može iznositi 10.000,00 kn.
umjetno osjemenjivanje krava i junica
Potpora se odobrava u visini od 150,00 kuna po osjemenjenoj kravi ili junici, ne uključujući pregone.
podizanje protugradne mreže
Potpora se dodjeljuje za nabavu protugradne mreže i potrebne armature.
Najmanja površina na kojoj se sufinancira podizanje protugradnih mreža je:
- 0,50 ha za voćnjak
- 0,10 ha za vinograd, jagodnjak, povrtnjak, cvjetnjak i dr.
Subvencija se odobrava u visini do 30 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dobivanje potpore:
Natječaju za dobivanje potpore male vrijednosti mogu pristupiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- imaju prebivalište, odnosno sjedište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Velike Gorice;
- imaju dokaz o obavljenom ulaganju za koje traže potporu.
Pojedina gradska potpora poljoprivredi korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu.
Za isto ulaganje korisnik može potporu ostvariti samo jedanput.

3. Potrebna dokumentacija:
- odgovarajući zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti u 2016. godini
-dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili zelene iskaznice),
- preslika osobne iskaznice – za fizičke osobe,
- preslika dokaza o upisu u odgovarajući registar – za pravne osobe,
- preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem;
- presliku posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za zemljište na kojem se odvija proizvodnja,
- izjava o primljenim potporama „de minimis“,
- izjava o statusu poreznog obveznika,
- dokumentirani izdaci za koje se traži potpora (računi, ugovori, uplatnice i sl.)
- upravnu pristojbu od 20,00 kn.
Ovisno o mjeri za koju se traži potpora potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju:
- presliku rješenja o upisu u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.
Po potrebi Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

4. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica i na web stranici grada Velike Gorice – www.gorica.hr.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se predati neposredno u pisarnici ili poslati poštom na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica
s naznakom “Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti”.

5. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 31.10.2016. godine, odnosno do utroška sredstava, osim za umjetno osjemenjivanje krava i junica koji je otvoren od 15.12.2016. godine, odnosno do utroška sredstava.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Dokumentacija (ZIP)