Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina sa spomeničkim obilježjima unutar zaštićenih cjelina u 2015.godini

Na temelju članka 3. Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za sufinanciranje Projekta sanacije i obnove pročelja i krovova građevina sa spomeničkim obilježjima unutar zaštićenih cjelina (Sl. glasnik GVG br. 1/15), Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina sa spomeničkim obilježjima unutar zaštićenih cjelina u 2015.godini

1. Javni poziv upućen je fizičkim i pravnim osobama : vlasniku / suvlasniku; korisniku (zakupnik ili najmoprimac) ili upravitelju građevina sa spomeničkim obilježjima unutar zaštićene cjeline u Velikoj Gorici na području Trga kralja Tomislava (svi brojevi) i dijela Zagrebačke ulice do križanja s Ulicom Slavka Kolara i Ulicom kralja Zvonimira (kućni brojevi s lijeve strane od 1 – 19 i kućni brojevi s desne strane od 2- 28).

2. Na građevinama iz točke 1. ovoga Javnog poziva sufinancirat će se troškovi izvođenja radova sanacije i obnove u skladu s Pravilnikom o korištenju sredstava spomeničke rente za sufinanciranje Projekta obnove pročelja i krovova građevina sa spomeničkim obilježjima unutar zaštićenih cjelina ( u daljnjem tekstu: Projekt ). Trošak izrade projektne dokumentacije nije prihvatljivi trošak.

3. Dokumentacija koju Podnositelj prijave prilaže mora biti cjelovita te mora obuhvaćati sanaciju i obnovu najmanje svih uličnih pročelja ili krovova građevine. Izuzetno od navedenog, Podnositelj prijave može predložiti radove koji obuhvaćaju i samo djelomičnu sanaciju i obnovu pročelja ili krova, ako uz Prijavu podnese dokaze o opravdanosti djelomične sanacije i obnove građevine sukladno pravilima arhitektonske i građevinske struke.

4. Prijavu za sufinanciranje radova ne mogu podnijeti vlasnici/suvlasnici građevine koji imaju evidentirana dugovanja prema Gradu Velika Gorica i prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Velika Gorica.

5. Iz sredstava spomeničke rente, Grad Velika Gorica sufinancirat će radove do najviše 4 (četiri) građevine u maksimalnom iznosu do 50% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova.

6. Podnositelj prijave na Javni poziv dužan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
a. Obrazac Prijave za sufinanciranje radova obnove pročelja i krovova građevina sa spomeničkim obilježjima unutar zaštićenih cjelina;
b. Izvadak iz zemljišne knjige (original, ne stariji od 30 dana);
c. Izvedbeni troškovnik s cijenama izrađen i ovjeren od ovlaštenog projektanta ili izvoditelja radova;
d. Dopuštenje (suglasnost) Ministarstva kulture za predmetne radove;
e. Pisanu suglasnost svih suvlasnika kojom se ovlašćuje podnositelj zahtjeva da u predmetnom postupku zastupa sve suvlasnike (ovjereno kod javnog bilježnika);
f. Vlastoručno potpisana izjava da ne postoji dugovanje prema Gradu Velika Gorica i prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Velika Gorica (VG Čistoća d.o.o.; VG Vodoopskrba d.o.o.; VG Komunalac d.o.o.; GSG VG d.o.o.).
g. Pravovaljani ugovor o najmu odnosno zakupu u slučaju da zahtjev podnosi najmoprimac odnosno zakupnik (ovjerena preslika kod javnog bilježnika)

7. Vlasnik / suvlasnik građevine iz točke 1. ovog Javnog poziva prijavu za sufinanciranje radova podnosi pisanim putem, popunjavanjem Prijavnog obrasca koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU ili na službenoj internetskoj stranici Grada Velike Gorica www.gorica.hr gdje je i objavljen ovaj Javni poziv.

8. Popunjeni Prijavni obrazac s priloženom odgovarajućom dokumentacijom, navedenoj u ovom Javnom pozivu i Prijavnom obrascu, podnosi se kao preporučena pošiljka putem pošte ili osobno u Pisarnici Grada Velike Gorice, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, na adresu:
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU
Trg kralja Tomislava 34
10 409 Velika Gorica,
uz naznaku : „Prijava za obnovu pročelja i krovova građevina unutar zaštićenih cjelina- ne otvaraj“

9. Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava 30 dana od dana objave. Nepravovremene prijave kao i prijave za koje Povjerenstvo utvrdi da sadrže nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi sadržaj predloženih radova, neće se uzeti u razmatranje.

10. Temeljem Konačne liste, pozivat će se odabrani podnositelji prijava (Korisnici sredstava) radi sklapanja Ugovora o sufinanciranju radova na građevinama sa spomeničkim obilježjima unutar zaštićene cjeline.

11. Po završetku radova, a najkasnije do 30.11.2015.god., Korisnik sredstava je dužan podnijeti Izvješće o izvedenim radovima koje sadrži okončanu situaciju za radove koji su sufinancirani iz gradskog proračuna i Mišljenje Konzervatorskog odjela u Zagrebu o izvedenim radovima.

12. Ugovorena sredstva za sufinanciranje radova Grad će isplatiti Korisniku sredstava u roku od 30 dana od dana prihvaćanja Izvješća o izvedenim radovima.

13. Sve ostale informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU, Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica, ili na br.telefona: 01/5520-527.

14. Prilog ovog Javnog poziva je Prijavni obrazac (Prilog 1).

Priloženo:

1. Prijavni obrazac (DOC)

2. Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente(PDF)