Grad Velika Gorica

Obavijesti

Poziv za zamjenu koncesija Grada Zagreba za dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Velike Gorice

graduprava11Temeljem Odluke o autotaksi prijevozu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik GVG, br. 03/11. i 06/11.) u članku 11. propisano je da autotaksi prijevoznik koji obavlja prijevoz na temelju koncesije Grada Zagreba, može neposredno prije isteka bez javnog poziva zatražiti od gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove prometa dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza.

Nastavno na gore navedeno pozivaju se autotaksi prijevoznici s područja Grada Velike Gorice koji posjeduju koncesiju da od 01.01.2012. do 31.01.2012. godine, izvrše zamjenu koncesija za dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Velike Gorice.

1. Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti sljedeću dokumentaciju:
a) važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, kao i pripadajuće izvode licencije za svako vozilo,
b) dokaz o sjedištu ili prebivalište na području Grada Velike Gorice,
c) dokaz da ima u vlasništvu, zakupu ili leasingu vozilo koje ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Narodne novine, br. 120/05. i 102/07.) i Odlukom o autotaksi prijevozu,
d) dokaz o položenom ispitu za vozača autotaksi vozila, odnosno ima najmanje jednog zaposlenog vozača za svako vozilo s položenim ispitom o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Velike Gorice.
2. Dozvola se izdaje na pet godina, odnosno najduže do isteka važenja licencije (koncesije).
3. Naknada za izdavanje dozvole iznosi 1.500,00 kn godišnje i uplaćuje se u Proračun Grada Velike Gorice prije preuzimanje dozvole.
4. Autotaksi prijevoznik može zatražiti onoliko dozvola koliko ima koncesija (najviše 5 dozvola),
5. Uz zahtjev se prilažu isprave odnosno dokazi u izvorniku ili ovjerenoj preslici kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza:

a) licencija za obavljanje autotaksi prijevoza, kao i pripadajući izvodi za licencije za svako vozilo,
b) izvadak iz sudskog (obrtnog) registra ili potvrda o prebivalištu na području Grada Velike Gorice ne starija od 6 mjeseci,
c) preslika prometne dozvole za svako vozilo kojim će se obavljati autotaksi prijevoz i ugovor o najmu ako autotaksi prijevoznik nije vlasnik vozila,
d) dokaz o posjedovanju radio veze ili neke druge telekomunikacijske veze,
e) potvrde prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje za zaposlene vozače autotaksi vozila i preslika njihovih radnih knjižnica,
f) preslike vozačkih dozvola za zaposlene vozače autotaksi vozila,
g) važeće uvjerenje o obavljanim redovnim nadzornim zdravstvenim pregledima za zaposlene vozače autotaksi vozila,
h) uvjerenje o položenom posebnom ispitu za vozača autotaksi vozila,
i) cjenik usluga autotaksi prijevoza, sukladno članku 27. Odluke o autotaksi prijevozu, koji će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole,
j) potvrda porezne uprave da autotaksi prijevoznik nema nepodmirene porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starije od 30 dana od dana objave ovog poziva,
k) dokaz o iskustvu u obavljanju autotaksi prijevoza (preslika radne knjižice, koncesija, licencija).

Autotaksi prijevoznici koji nemaju položen ispit za vozača autotaksija, pismenim putem bit će obaviješteni o mjestu i vremenu polaganja ispita najkasnije petnaest dana prije dana određenog za polaganje ispita. Prije polaganja ispita kandidat je dužan uplatiti naknadu za troškove polaganja ispita u iznosu od 700,00 kuna u Proračun Grada Velike Gorice.

Zahtjev se podnosi u pisanom obliku preporučenom pošiljkom ili se predaje u pisarnici (šalter br. 1) s naznakom „ne otvaraj“ – Poziv za zamjenu koncesija Grada Zagreba sa dozvolom za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Velike Gorice“ na adresu: GRAD VELIKA GORICA, Upravni odjel za izgradnju, komunalne djelatnosti i promet Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Uz zahtjev je potrebno priložiti gore navedene dokaze s upravnom pristojbom od 70,00 kuna.
U slučaju dodatnih pitanja može te nam se obratiti u sobi 401 ili na broj telefona 01/6269 941.

Materijale za pripremu ispita za vozača autotaksi vozila na području Grada Velike Gorice možete preuzeti ovdje (PDF).

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Velike Gorice možete preuzeti ovdje (PDF).