Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Grada Velike Gorice

vgizzraka1Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Velika Gorica, temeljem čl. 28. st. 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 90/11), objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Grada Velike Gorice.

Pozivaju se vlasnici nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Velika Gorica, čije zgrade udovoljavaju uvjetima za ozakonjenje, da podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju s potrebnim prilozima nadležnom upravnom tijelu Grada Velika Gorica najkasnije do 31.12.2012. godine.

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama određeni su uvjeti, postupak, rokovi, pravne posljedice i drugo, vezani za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. Istim Zakonom omogućeno je vlasnicima / investitorima zgrada izgrađenih bez akta kojim se odobrava građenje ili protivno aktu kojim se odobrava građenje, da ishođenjem rješenja o izvedenom stanju kod nadležnog upravnog tijela ozakone takve zgrade.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu navedenog Zakona smatra se nova zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađena bez odgovarajućeg akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, koja je evidentirana na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine, ako su do toga dana izvedeni:
- svi građevinski i drugi radovi te ako se zgrada koristi ili se može koristiti, ili
- svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu Zakona (tj. 10.08.2011. godine), pod uvjetom da ozakonjenje nije isključeno člankom 5. Zakona.

Prema navedenom Zakonu moći će se ozakoniti (legalizirati) samo izgrađene odnosno rekonstruirane zgrade koje udovoljavaju uvjetima za ozakonjenje.

Postupak ozakonjenja pokreće se na zahtjev stranke, a podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i po proteku tog roka neće se više moći podnijeti, odnosno svi zahtjevi podneseni nakon tog roka bit će odbačeni.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici Grada Velika Gorica ili na internetskim stranicama Grada Velika Gorica www.gorica.hr.

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže se:

- geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda, kojeg je izradio ovlašteni geodet,
- tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,
- dokaz o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti, koji je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva,
- uvjerenje policijske uprave / postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011., za nezakonito izgrađene zgrade iz čl. 5. st.1. podst. 1. i čl. 17. st. 4. Zakona,
- dokazi u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Iznimno, kada se u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina građevne čestice spajanjem cijelih katastarskih čestica na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice prema zemljišnoj knjizi vlasništvo iste osobe, zahtjevu se prilaže posebna geodetska podloga.

Uvjet za izdavanje rješenja o izvedenom stanju je, između ostaloga, i plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Dodatne informacije mogu se dobiti utorkom i petkom od 8.00 do 11.00 i 11.30 do 15.00 sati u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Velika Gorica – soba 212/II kat, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

Ovaj javni poziv bit će objavljen na web stranici Grada Velika Gorica i na oglasnoj ploči Grada Velika Gorica do 31.12.2012. godine.

Priloženo:

Informativni letak “Ozakonjenje (legalizacija) zgrada na području Grada Velike Gorice”

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (legalizacija)