Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Obavijest o održavanju 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

KLASA: 021-04/2010-01/14
URBROJ: 238-33-01-0020-2010-03
Velika Gorica, 25. listopada 2010. g.

O B A V I J E S T
o održavanju 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice 29. listopada 2010. godine (petak) u 13,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine,
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2010. godinu,
3. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Velike Gorice za 2009. godinu,
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli proračunskih sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2010. godinu,
5. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Velike Gorice za 2010. godinu,
a) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. g.
b) Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2010. godini
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Lojtrica“ ,
7. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Žirek“,
8. Prijedlog Odluke o dimnjačarskoj službi,
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,
10. Prijedlog Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, pokretnih naprava te reklamnih predmeta,
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju mjesta na javno-prometnim površinama na kojima se može obavljati trgovina na malo putem kioska i uvjeta za postavljanje kioska na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine,
12. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Grada Velike Gorice,
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Velike Gorice
14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Velike Gorice,
16. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja,

TAJNIK
SLUŽBE GRADSKOG VIJEĆA

Mirjana Pontoni, dipl. iur., v.r.

Priloženi dokumenti:

1. Materijali za sjednicu – I (ZIP)
2. Materijali za sjednicu – II (ZIP)
3. Prijedlog izmjena i dopuna proračuna (ZIP)
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna (ZIP)