Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Velike Gorice


Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), članka 18. Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 125/08.) i članka 7. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 12/09. i 14/09.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice, objavljuje

OBAVIJEST
o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Grada Velike Gorice

1. Davatelj koncesije: Grad Velika Gorica, 10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, telefon: 01/6269-945, 01/6269-923, telefaks: 01/6269-940,
e-pošta: komunalne-djelatnosti@gorica.hr, matični broj:01164651, OIB:05249442363.

2.a) Predmet koncesije: obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova.
b) Priroda i opseg djelatnosti koncesije: čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i
uređaja za loženje te poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara,
eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka.
c) Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: područje Grada Velike Gorice, 1., 2.,
3.,4.,5. i 6. dimnjačarsko područje.
d) Broj koncesija: šest, i to po jedna za svako dimnjačarsko područje.
e) Rok trajanja koncesije: deset (10) godina.
f) Naknada za koncesiju: početni godišnji iznos naknade za koncesiju za jedno
dimnjačarsko područje iznosi 3.900,00 kuna.

3.a) Rok za predaju ponuda: 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja
koncesije u Narodnim novinama.
b) Adresa na koju se dostavljaju ponude: Grad Velika Gorica, Velika Gorica, Trg
kralja Tomislava 34 s naznakom „Za koncesiju dimnjačarskih poslova – ne otvarati“
c) Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana: hrvatski jezik, latinično pismo.

4. Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju ispunjavati ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:
- Izvornik ili ovjerena preslika isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni,
obrtni, ili drugi odgovarajući registar kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za
obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije, ne stariji od šest mjeseci do dana slanja
obavijesti Narodnim novinama.
- Potvrda o podmirenim obvezama prema Gradu Velikoj Gorici.
- Izjava s popisom opreme i uređaja i popisom broja zaposlenih i njihovoj izobrazbi,
strukovnoj osposobljenosti i strukovnoj ovlasti kojom se dokazuje tehnička i kadrovska
sposobnost za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije.
- Izjava o nekažnjavanju koju odgovorna osoba daje za sebe i pravnu osobu ovjerena kod
javnog bilježnika, ne starija od trideset dana do slanja obavijesti Narodnim novinama.
- Dokaz o solventnosti (BON 2 ili SOL 2) ne stariji od trideset dana, do slanja obavijesti
Narodnim novinama.
- Popis do sada dodijeljenih koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova.

- Potvrda Porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od trideset dana do dana slanja obavijesti
Narodnim novinama.
- Dokaz o uplaćenom jamstvu za ozbiljnost ponude u iznosu od 1.000,00 kuna koji se
uplaćuje u korist Proračuna Grada Velike Gorice
na žiro račun broj 2484008-1854100005,
poziv na broj: 68-5819-OIB, ili
poziv na broj: 22-5819-MBG, ili
poziv na broj: 21-5819-MB.

- Izjava kojom ponuditelj potvrđuje da će prilikom sklapanja ugovora predati ovjerenu
običnu zadužnicu na iznos od 20.000,00 kuna kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

4. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: najviša ponuđena naknada za koncesiju.

5. Adresa na kojoj se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje: Upravni odjel za izgradnju, komunalne djelatnosti i promet, Velika Gorica; Trg kralja Tomislava 34, soba 405, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

6. Vrsta postupka: otvoreni postupak.

7. Rok valjanosti ponude: 90 dana.

8. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podaci o rokovima za podnošenje
žalbe:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od deset (10) dana od:
- objave obavijesti o namjeri davanja koncesije (u odnosu na podatke, radnje, postupke i
nečinjenja iz objave),
- primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu (u odnosu na postupak
pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude),
- isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima, uz istodobno podnošenje
jednog primjerka žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u
dovoljnom broju primjeraka za sve stranke u postupku. Žalitelj koji propusti izjaviti
žalbu u određenoj fazi postupka, gubi pravo tražiti ispitivanje zakonitosti u kasnijoj fazi
postupka. Uz žalbu je potrebno priložiti 50,00 kuna upravne pristojbe u upravnim
biljezima. U postupku pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave,
osim upravne pristojbe, plaća se i naknada za vođenje postupka u iznosu utvrđenom
člankom 159. Zakona o javnoj nabavi.

9. Datum otpreme obavijesti: 22.01.2010. godine.

Grad Velika Gorica

Obavijest je objavljena u Narodnim novinama broj 14 od
29.01.2010. godine.

http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx