Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za prijam u službu vježbenika/ce na određeno vrijeme


KLASA: 112-01/2009-01/68
URBROJ: 238-33-07-2009-04

Na temelju odredbe članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08.) i članaka 10., 11., 15., 53. i 54.  Pravilnika o unutarnjem redu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik br. 8/06., 14/06., 17/06., 12/07, 20/07., 21/07, 01/08., 02/08., 09/08, 11/08-pročišćeni tekst, 12/08., 06/09., 07/09. 08/09. i 11/09.), a sukladno Planu prijma u službu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik br. 01/09., 11/09. i 12/09.), pročelnik odjela objavljuje

N A T J E Č A J

za prijam u službu vježbenika/ce na određeno vrijeme

1 izvršitelj/ica za obavljanje vježbeničke prakse od 12 mjeseci, visoke stručne spreme, VSS pravnog smjera.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja mora biti državljanin Republike Hrvatske. Uz pismenu prijavu kandidat/kinja mora obvezno priložiti:

- životopis

- domovnicu ili ovjerenu presliku

- diplomu ili ovjerenu presliku

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08.), ne starije od 6 mjeseci.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

U službu  ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08.).

Osoba se prima u službu na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Grada Velike Gorice www.gorica.hr. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na web stranici Grada i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Pisane ponude se podnose putem pisarnice Grada Velike Gorice, ili poštom na  adresu 10 409 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, p.p. 1., u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Obavijest o ishodu bit će dostavljena sudionicima u zakonskom roku.

GRAD VELIKA GORICA

Opis poslova radnog mjesta:

Vježbenik će sudjelovati u obavljanju imovinsko pravnih poslova u vezi s imovinom Grada, poslovima izrade nacrta akata te pripreme stručnih materijala za tijela Grada. Sudjelovat će u pripremi ovršnih prijedloga i zastupanju Grada u sudskim parnicama i pred drugim tijelima.

Plaća

Sukladno pravnim pravilima vježbenik ima pravo na plaću u iznosu od 85% koeficijenta radnog mjesta najniže složenosti poslova I vrste, što znači 85% od 2,70 = 2,30. Koeficijent se množi s osnovicom za obračun plaće koja iznosi 3.210,00 kuna. Dobiveni iznos predstavlja plaću u bruto iznosu.

Provjera znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

 1. OPĆI DIO:
 • Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst i 55/01)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
 • Zakon o izboru općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (NN 109/07 i 125/08)
 • Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/01, 10/02-Odluka USRH, 155/02, 45/03, 43/04-Odluka USRH, 40/05, 44/05, 44/06 i 109/07)

 1. POSEBNI DIO:
 • Ovršni zakon (NN 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08)
 • Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08)

Pravila testiranja:

a)      po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,

b)      po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu ih treba odgovoriti,

c)      za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova; smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog dijela provjere znanja ostvarili najmanje 50% na testiranju; s kandidatima koji uspješno polože testove provesti će se intervju (razgovor)

d)      za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidata.

e)      ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

VAŽNO – pozivanje na testiranje:

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici www.gorica.hr te na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Velike Gorice, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 (prizemlje) najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.