Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora


Klasa: 372-05/2009-01/31
Urbroj: 238-33-01-2009-12
Velika Gorica, 13. 12. 2009.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 91/96; 124/97.  i 174/04.) i Zaključaka Gradonačelnika o provedbi javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora Klasa: 372-05/2009-01/60 Urbroj: 238-33-01-2009-1 od 11. 12. 2009. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup sljedećeg poslovnog prostora:

Adresa na kojoj se poslovni prostor nalazi

Namjena

Površina

u m²

Početni iznos

mjesečne zakupnine

Iznos

jamčevine

Društveni dom Okuje trgovina

122,30

1.200,00

3.600,00

1. Za sudjelovanje u natječaju ponuditelj je obavezan uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine za prostor.

2. Poslovni prostor namijenjen je za trgovinu – nespecijaliziranu prodavaonicu pretežno hranom, pićem i duhanskim proizvodima.

3. Poslovni prostor  daje se u zakup na vrijeme od 5 godina.

4. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.

5. Ponude moraju sadržavati:

a) naziv (ime i prezime) ponuditelja, sjedište (adresa)  i matični broj

b) preslika dokaza o registraciji ili dokaza da ispunjava uvjete za otvaranje trgovinskog obrta

c) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

d) dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine,

koju je dužan platiti na žiro-račun broj 2484008-1854100005, poziv na broj   7706 – MB

e) broj žiro ili tekućeg računa s nazivom banke kod koje je otvoren (radi povrata

jamčevine)

6. Pravo prvenstva imaju podnositelji zahtjeva temeljem čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

7. Ponuditelj pristaje da se tijekom trajanja ugovora o zakupu iznos zakupnine može mijenjati sukladno promjeni Kriterija za određivanje zakupnine.

8. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu u roku od 8 dana od dana kada mu Grad Velika Gorica ponudi ugovor na potpis.

9. U natječaju ne mogu sudjelovati zakupci poslovnih prostora Grada koji ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu.

10. Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “ZA NATJEČAJ  ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI”

11.  Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.

12.  Ponude se šalju pismeno poštom preporučeno ili se predaju u pisarnici Grada Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, prizemlje, šalter 1.

13.  Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.

14.  Javno otvaranje ponuda je u prostorijama Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, dana 23. 12. 2009. godine, soba 313 u 12,00 sati.

15. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni predstavnici.

16. Ponuditeljima koji su uplatili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dostave odluke o izboru dok se položena jamčevina ponuditelju čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu.

17. Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija nakon izbora odustane od ponude odnosno ne sklopi ugovor o zakupu, nema pravo na povrat  uplaćene jamčevine, a zakupodavac zadržava pravo izbora drugog najpovoljnijeg ponuditelja među prispjelim ponudama.