Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - Društveni dom Okuje


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADONAČELNIK

Klasa: 372-05/2009-01/31
Urbroj: 238-33-01-2009-11
Velika Gorica, 22.11.2009. godine

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 91/96; 124/97. i 174/04.) i Zaključaka Gradonačelnika o provedbi javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora Klasa:372-05/2009-01/48 Urbroj: 238-33-01-2009-1 od 22.10.2009. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup sljedećeg poslovnog prostora:

Adresa na kojoj se poslovni prostor nalazi Namjena Površina u m² Početni iznos mjesečne zakupnine Iznos jamčevine
Društveni dom Okuje trgovina 122,30 3.196,26 9.588,78

1. Za sudjelovanje u natječaju ponuditelj je obavezan uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine za prostor.
2. Poslovni prostor namijenjen je za trgovinu – nespecijaliziranu prodavaonicu pretežno hranom, pićem i duhanskim proizvodima.
3. Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5 godina.
4. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.
5. Ponude moraju sadržavati:
a) naziv (ime i prezime) ponuditelja, sjedište (adresa) i matični broj
b) preslika dokaza o registraciji ili dokaza da ispunjava uvjete za otvaranje trgovinskog obrta
c) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine
d) dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine,
koju je dužan platiti na žiro-račun broj 2484008-1854100005, poziv na broj 7706 – MB
e) broj žiro ili tekućeg računa s nazivom banke kod koje je otvoren (radi povrata
jamčevine)
6. Pravo prvenstva imaju podnositelji zahtjeva temeljem čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
7. Ponuditelj pristaje da se tijekom trajanja ugovora o zakupu iznos zakupnine može mijenjati sukladno promjeni Kriterija za određivanje zakupnine.
8. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu u roku od 8 dana od dana kada mu Grad Velika Gorica ponudi ugovor na potpis.
9. U natječaju ne mogu sudjelovati zakupci poslovnih prostora Grada koji ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu.
10. Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI”
11. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.
12. Ponude se šalju pismeno poštom preporučeno ili se predaju u pisarnici Grada Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, prizemlje, šalter 1.
13. Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.
14. Javno otvaranje ponuda je u prostorijama Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, dana 02.12.2009. godine, soba 313 u 12:00 sati.
15. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni predstavnici.
16. Ponuditeljima koji su uplatili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dostave odluke o izboru dok se položena jamčevina ponuditelju čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu.
17. Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija nakon izbora odustane od ponude odnosno ne sklopi ugovor o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a zakupodavac zadržava pravo izbora drugog najpovoljnijeg ponuditelja među prispjelim ponudama.