Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni natječaj: Stručni suradnik za poslove prometa


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET

Klasa: 112-01/2009-01/57
Urbroj: 238-33-07-2009-04
Velika Gorica, 2. studeni 2009. godine

Na temelju odredbe članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08.) i članaka 10., 11., 13., 15., 22. i 130. Pravilnika o unutarnjem redu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik br. 8/06., 14/06., 17/06., 12/07, 20/07., 21/07, 01/08., 02/08., 09/08, 11/08-pročišćeni tekst, 12/08., 06/09., 07/09. 08/09. i 11/09.), a sukladno Planu prijma u službu Grada Velike Gorice, pročelnik odjela

o b j a v l j u j e

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto

STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE PROMETA, 1 (jedan) izvršitelj
- visoka stručna sprema prometnog smjera,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
- položen državni stručni ispit.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat mora biti državljanin Republike Hrvatske.

Uz pismenu prijavu kandidat treba obvezno priložiti:
- životopis
- domovnicu ili ovjerenu presliku
- diplomu ili ovjerenu presliku
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima; potvrda ili preslika dokumenta (presliku stranica radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu, rješenja, ugovor o radu, preslika tiskanice M-1P, i sl.) iz kojih je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u traženoj struci
- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08.), ne starije od 6 mjeseci.
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ili ovjerena preslika.
Natjecatelj može biti osoba koja nema položen državni stručni ispit, uz obvezu da isti položi u roku od 12 mjeseci od dana prijama u službu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08.).
Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Grada Velike Gorice - www.gorica.hr. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Na web stranici Grada i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Pisane ponude se podnose putem pisarnice Grada Velike Gorice, ili poštom na adresu 10 409 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, p.p. 1., u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Obavijest o ishodu bit će dostavljena sudionicima u zakonskom roku.

GRAD VELIKA GORICA

Opis poslova radnog mjesta:
- obavlja radnje u postupku i izrađuje nacrte rješenja u upravnim stvarima iz područja prometne signalizacije i prometa u mirovanju
- sudjeluje u rješavanju problematike javnog prijevoza
- kontinuirano surađuje s tijelima uprave, građanima i jedinicama mjesne samouprave na pripremi, praćenju i provedbi godišnjih programa
- sudjeluje u izradi planova gradnje prometnih objekata, u rješavanju prometne problematike na javnim i nerazvrstanim prometnicama, izdavanju posebnih uvjeta građenja i suglasnosti na projektnu dokumentaciju, sudjeluje u tehničkim pregledima izgrađenih objekata, te priprema stručne materijale
- prati realizaciju Proračunom planiranih prihoda i rashoda s područja prometa
- vodi potrebne evidencije
- obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog

Plaća
Koeficijent radnog mjesta je 2,70 a osnovica za obračun plaće iznosi 3.210,00 kuna; za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava 0,5%.

Provjera znanja i sposobnosti
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

1. OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst i 55/01)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)

2. POSEBNI DIO:
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08)
- Zakon o javnim cestama (NN br. 180/04; izmjene i dopune NN br. 138/06)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03-pročišćeni tekst, izmjene i dopune br. 82/04, 178/04, 38/09, 79/09)
- Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br. 33/05; izmjene i dopune N.N. br. 155/05)
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 8/08)
- Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 3/8)

Pravila testiranja:
a) po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,
b) po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu ih treba odgovoriti,
c) za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova; smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog dijela provjere znanja ostvarili najmanje 50% na testiranju; s kandidatima koji uspješno polože testove provesti će se intervju (razgovor)
d) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
kandidata.
e) ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

VAŽNO – pozivanje na testiranje:

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici www.gorica.hr te na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Velike Gorice, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 (prizemlje) najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.