Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Velike Gorice

Odbor za mladež Gradskog vijeća Grada Velike Gorice uputio je javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Velike Gorice.

Klasa : 021-04/2009-01/69
Ur.broj: 238-33-02-2009-01
U Velikoj Gorici, 21. rujna 2009.

Temeljem točke IV. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Velike Gorice (Službene glasnik Grada Velike Gorice, broj 11/07), Odbor za mladež Gradskog vijeća Grada Velike Gorice upućuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove
Savjeta mladih Grada Velike Gorice

Savjet mladih Grada Velike Gorice se osniva kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Velike Gorice.

Savjet mladih ima 11 članova, a mandat je 2 godine.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Velike Gorice imaju:
- udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
- učenička vijeća srednjih škola,
- studentski zborovi
- drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Velike Gorice.

Kandidati za članove Savjeta mladih Grada Velike Gorice mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Velike Gorice u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga te mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Prijedlogu se prilažu rodni listovi te potvrde o prebivalištu kandidata, Izvadak iz Registra udruga ne stariji od 6 mjeseci (za udruge) i Upis u sudski registar (posljednji upis) kod Trgovačkog suda u Zagrebu (za ustanove).

Prijedlog kandidata se podnosi Odboru za mladež Gradskog vijeća Grada Velike Gorice do 21. listopada 2009. godine.

Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu Grad Velika Gorica, Gradsko vijeće, Odbor za mladež, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica s naznakom “ Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih”.

PREDSJEDNIK
Odbora za mladež
Leo Lisac, v.r.