Grad Velika Gorica

Služba za financije

Osnovne informacije

Pročelnik: Žaneta Štefančić

Tel: 01 / 6269 – 905

Fax: 01 / 6269 – 969

Služba za financije obavlja poslove koji se odnose na:

- pripremu i izvršavanje proračuna

- računovodstveno-knjigovodstvene poslove

- financijsko poslovanje

- upravljanje gotovinom i dugom

U okviru pripreme i izvršavanja proračuna obavljaju se poslovi:

- planiranja i izrade proračuna koji obuhvaćaju koordinaciju i objedinjavanje godišnjeg plana za Grad i proračunske korisnike, kontrole izvršavanja proračuna, izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna i godišnjeg obračuna proračuna i izradu izvješća o stanju duga i konsolidiranih financijskih izvještaja.

U okviru računovodstveno- knjigovodstvenih poslova obavlja se:

- vođenje knjigovodstvenih poslova , vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama, te sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima

U okviru financijskog poslovanja obavljaju se poslovi:

- blagajničko poslovanje, poslovi obračuna i isplata plaća za službenike i namještenike Grada , kontrolu naloga za plaćanje u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima i izvršavanje plaćanja temeljem naloga upravnih tijela Grada, vođenje evidencije ulaznih računa, te evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja

U okviru upravljanja gotovinom i dugom obavljaju se poslovi:

- planiranja i praćenja likvidnosti, provedba postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava, praćenje zaduživanja

Proračun Grada Velike Gorice vodi se u sustavu riznice sa ciljem racionalizacije u upravljanju javnim novcem.

Sve financijske transakcije Grada Velike Gorice i proračunskih korisnika obavljaju se preko sustava riznice, odnosno preko jedinstvenog računa riznice. Od siječnja 2005. ukinuti su svi računi koje su proračunski korisnici imali u raznim bankama. Uveden je model upravljanja javnim izdacima na principu postojanja jednoga jedinstvenog novčanog računa preko kojeg se obavljaju sve financijske transakcije proračuna

Učinci primjene sustava riznice:

- racionalnije trošenje javnog novca

- smanjuje se potreba za zaduživanjem

- poboljšana likvidnost

Žiro račun Grada Velike Gorice: 662402006-1854100005

OIB: 75834963344

Proračunski korisnici

Pučko otvoreno učilište, Zagrebačka 37, V. Gorica
Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, V. Gorica
Gradska knjižnica, Zagrebačka 37, V. Gorica
Dječji vrtić Ciciban, Vladimira Vidrića 2, V. Gorica
Dječji vrtić Velika Gorica, Josipa Pucekovića 2, V. Gorica
Dječji vrtić Žirek, Tomaševićeva 17c, V. Gorica
Dječji vrtić Lojtrica, Pucekovićeva 2, V. Gorica
OŠ Eugena Kumičića, Josipa Pucekovića 4, V. Gorica
Umjetnička škola Franje Lučića, Slavka Kolara 37/II, V. Gorica
OŠ Velika Mlaka, Brune Bušića 7, V.Mlaka
OŠ Jurja Habdelića, Školska 1, V. Gorica
OŠ Nikole Hribara, Ruđera Boškovića 11, V. Gorica
OŠ Šćitarjevo, Šćitarjevo 104, V. Gorica
OŠ Vukovina, Školska 20, Vukovina
OŠ Eugena Kvaternika, Školska 4, V. Gorica
OŠ Novo Čiče, Trg Antuna Cvetkovića 27, Novo Čiče
Centar za djecu, mlade i obitelj, Kurilovečka 48, V. Gorica
Ustanova za upravljanje Športsko rekreativnim centrom Velika Gorica, Hrvatske bratske zajednice 80, V. Gorica
Javna vatrogasna postrojba Grada Velike Gorica, Zagrebačka 3, V. Gorica
Razvojna agencija Grada Velika Gorica – VE-GO-RA, Šetalište Franje Lučića 15, V. Gorica