Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Otvoreni natječaji

Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2013/2014.

Temeljem članka 12. Odluke o Stipendiji Grada Velike Gorice za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 02/08, 01/2010)
raspisuje se

NATJEČAJ
za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2013/2014.

I.
Grad Velika Gorica dodijelit će 30 stipendija za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i to:

1. alatničar                                                       19. kuhar
2. armirač                                                         20. limar
3. autolakirer                                                   21. mesar
4. autolimar                                                     22. obućar
5. automehatroničar                                      23. pediker
6. bravar                                                          24. pomoćni instalater grijanja i klimatizacije
7. dimnjačar                                                   25. pomoćni kuhar i slastičar
8. elektroinstalater                                        26. puškar
9. elektromehaničar                                     27. slastičar
10. elektroničar-mehaničar                         28. soboslikar-ličilac
11. fasader                                                      29. staklar
12. fotograf                                                     30. stolar
13. frizer                                                          31. strojobravar
14. instalater grijanja i klimatizacije         32. tapetar
15. instalater kućnih instalacija                 33. tesar
16. konobar                                                    34. tokar
17. kozmetičar                                               35. zidar
18. krovopokrivač                                         36. zlatar

II.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
• da su redovni učenici prvog razreda u trogodišnjem programu obrazovanja za deficitarna zanimanja
• da imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice najmanje 3 godine
• da su državljani Republike Hrvatske

III.
Stipendija Grada Velike Gorice dodjeljuje se u iznosu od 500,00 kuna mjesečno za deset mjeseci, računajući od 1. rujna 2013. godine.
IV.
Kriteriji za utvrđivanje liste prvenstva kandidata za dodjelu Stipendije je opći uspjeh u VII. i VIII. razredu utvrđen na osnovi prosječne ocjene.

V.
Uz obrazac Prijava na natječaj za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja (obrazac se podiže u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu ili na službenim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr)) potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
I.
• potvrdu o upisu u prvi razred za školsku godinu 2013/2014.
• svjedodžbe 7. i 8. razreda (preslika)
• domovnica (preslika)
• potvrda o prebivalištu izdana u MUP-u
• Izjava o članovima zajedničkog obiteljskog domaćinstva
II.
• dodatna dokumentacija, dostavit će se samo po zahtjevu Povjerenstva
- Potvrda o prihodima ostvarenih iz plaća, mirovina, drugog dohotka ili prihod iz obrta,
poljoprivrede i šumarstva za članove zajedničkog obiteljskog domaćinstva za 2012.god

VI.
Stipendija se vraća ako stipendist, bez opravdanih razloga, ne završi razred za koji se stipendira.
Korisnici Stipendije mogu nastaviti koristiti Stipendiju do kraja trogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja pod uvjetom da uspješno završe razred za koji su stipendirani.

VII.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavit će se na oglasnoj ploči Grada Velike Gorice i putem obavijesti kandidatima u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje molbi.
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na Listu u roku 8 dana od dana objavljivanja Liste.
Konačnu Listu kandidata za dodjelu Stipendije utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

VIII.
Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti ne vraćaju kandidatima.

IX.

Prijave za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja dostavljaju se do 07.10.2013. godine na adresu:

Grad Velika Gorica
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
za deficitarna zanimanja Grada Velike Gorice
Trg kralja Tomislava 34

Prijave s nepotpunom dokumentacijom nećemo razmatrati.
Informacije: Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU (soba 409/IV kat) telefon:6269-949

Priloženo:

Obrasci

Otvoreni natječaji

Natječaj za subvencioniranje podizanja protugradnih mreža u 2013. godini

Temeljem članka 12. Odluke o subvencijama u poljoprivredi za 2013. – 2015. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za subvencioniranje podizanja protugradnih mreža u 2013. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje nabave:
- protugradnih mreža,
- potrebne armature.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencioniranje:
Natječaju za bespovratno subvencioniranje mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- imaju prebivalište i podižu protugradnu mrežu na području Grada Velike Gorice;
- podižu protugradnu mrežu na vlastitim površinama ili na zemljištu u zakupu za koje imaju ugovor sklopljen na rok od najmanje 10 godina
- podižu protugradnu mrežu na površini od najmanje: – 0,50 ha za voćnjak, – 0,10 ha za vinograd, jagodnjak, povrtnjak, cvijetnjak i dr.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za subvencioniranje nabave protugradne mreže,
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika zelene iskaznice,
- preslika računa o kupnji protugradne mreže ili armature,
- posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem se postavlja protugradna mreža, koji glasi na podnositelja zahtjeva ili na člana domaćinstva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva ili člana domaćinstva, a sklopljen je na rok od najmanje 10 godina,
- preslika osobne iskaznice ili Obrtnice ili Izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar ne stariji od 30 dana,
- preslika tekućeg ili žiro računa banke.

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 18. listopada 2013. godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje podizanja protugradnih mreža” na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Zahtjev za subvencioniranje podizanja protugradnih mreža

Otvoreni natječaji

Natječaj za subvencioniranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica

Temeljem članka 15. Odluke o subvencijama u poljoprivredi za 2013. – 2015. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za subvencioniranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica

1. Predmet natječaja:
Subvencioniranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencioniranje:
Pravo na bespovratno subvencioniranje u iznosu od 30,00 kn po pčelinjoj zajednici imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
- imaju prebivalište i bave se uzgojem pčelinjih zajednica na području Grada Velike Gorice,
- uzgojili su i drže najmanje: 30 pčelinjih zajednica
Maksimalni broj pčelinjih zajednica koji će se bespovratno subvencionirati po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi 70.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za sufinanciranje,
- preslika osobne iskaznice,
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva,
- izjava o broju i lokaciji držanja košnica.

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 13. rujna 2013.godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica,
s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica”

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Zahtjev za subvencioniranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica

Otvoreni natječaji

Natječaj za dodjelu sredstava za subvencioniranje plastenika i viših i visokih tunela u 2013. godini

Temeljem članka 10. Odluke o subvencijama u poljoprivredi za 2013.-2015. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu sredstava za subvencioniranje plastenika
i viših i visokih tunela u 2013. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za subvencioniranje:
Plastenik:                        Viši i visoki tunel:
a) termogen                    a) folija
b) pumpa                         b) konstrukcija
c) konstrukcija
d) dvostruka folija
e) agregat

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30. listopada 2013. godine.

3. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencija:
Natječaju za bespovratno subvencioniranje mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- imaju prebivalište i podigli su ili modernizirali u 2013. godini plastenik ili viši i visoki tunel na području Grada Velike Gorice
- podigli su plastenik površine najmanje 200 m2, viši i visoki tunel površine najmanje 300 m2

4. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za dodjelu sredstava za subvencioniranje nabave:
a) plastenik: termogen; pumpa; konstrukcija; dvostruka folija; agregat
b) viši i visoki tunel: konstrukcija, folija
- kopija računa o kupnji, ukupna cijena, datum i dobavljač;
- posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem je postavljen plastenik, koji glasi na podnositelja zahtjeva, a za zemljište u zakupu ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva, a sklopljen je na rok od najmanje: 10 godina – plastenik, 5 godina – viši i visoki tunel
- preslika osobne iskaznice;
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva;
- preslika tekućeg ili žiro računa.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje podizanja novih i modernizaciju postojećih plastenika” na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 01/ 6269-947.

Priloženo:

Zahtjev za subvencioniranje plastenika i viših i visokih tunela

Otvoreni natječaji

Natječaj za dodjelu sredstava za subvencioniranje nabave antifrost sustava i sustava za navodnjavanje

Temeljem članka 11. Odluke o subvencijama u poljoprivredi za 2013.-2015. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu sredstava za subvencioniranje nabave antifrost sustava
i sustava za navodnjavanje

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za subvencioniranje nabave:
a) rasprskivača za antifrost sustav u iznosu 100,00 kn/rasprskivač.
- min. 45 rasprskivača, a max. 100 rasprskivača
b) sustava za navodnjavanje (pumpa, rasprskivači, cijevi i dr.)
- minimalna površina povrća na otvorenom je 1 ha.
- minimalna površina nasada kupina, malina ili drugog voća koje ne zahtijeva antifrost
sustav je 0,5 ha
- minimalni broj sadnica jagoda je 5 000.
Subvencioniranja po jednom obiteljskom gospodarstvu/pravnoj osobi ne može iznositi više od 10.000,00 kn.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencioniranje:
Natječaju za bespovratno subvencioniranje mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- imaju vlastito zemljište ili zemljište u zakupu.
- imaju prebivalište, odnosno sjedište i podižu sustav na području Grada Velike Gorice

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za dodjelu sredstava za subvencioniranje nabave rasprskivača za antifrost sustav i nabave sustava za navodnjavanje (pumpa, rasprskivači, cijevi i dr.);
- kopija računa o kupnji rasprskivača za antifrost sustav;
- kopija računa o kupnji sustava za navodnjavanje (pumpa, rasprskivači, cijevi i dr.);
- posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem se postavlja sustav, koji glasi na podnositelja zahtjeva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva i sklopljen je na rok od: antifrost sustav – najmanje 15 godina, a sustav za navodnjavanje najmanje 5 godina;
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili zelene iskaznice)
- preslika osobne iskaznice ili rješenja o osnivanju obrta ili preslika registracije.

4. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:

Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.
s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje nabave antifrost sustava i sustava za navodnjavanje u 2013. godini”

5. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 29. studeni 2013. godine.

6. Informacije: Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947

Priloženo:

Zahtjev za subvencioniranje nabave antifrost sustava i sustava za navodnjavanje

Otvoreni natječaji

Natječaj za subvencioniranje nabave voćnih sadnica i sadnica jagoda u 2013. godini

Temeljem članka 13. Odluke o subvencijama u poljoprivredi za 2013. – 2015. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za subvencioniranje nabave voćnih sadnica i sadnica jagoda u 2013. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za subvencioniranje:
a) nabava certificiranih voćnih sadnica
b) nabava certificiranih sadnica jagoda.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju status fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe, a koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:
o imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Grada
o u jesen 2012. godine i u 2013. godini posadili su najmanje:
a) 1 000 sadnica jabuka; b) 500 sadnica krušaka, malina, kupina i ribizla; c) 300 sadnica bresaka, marelica, trešanja, višanja, šljiva i lješnjaka; d) 100 sadnica oraha
o u 2013. godini posadili su najmanje:
a) 5 000 sadnica jagoda, te imaju riješen sustav za navodnjavanje u posađenom jagodnjaku.
Subvencija se odobrava u iznosu do 30 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 10.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

3. Potrebna dokumentacija:
o zahtjev za subvencioniranje nabave: a) voćnih sadnica, b) sadnica jagoda.
o preslika računa o kupnji voćnih sadnica ili sadnica jagoda na kojoj je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač;
o posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na podnositelja zahtjeva ili članove obiteljskog gospodarstva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva.
o dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili preslika zelene iskaznice)
o preslika osobne iskaznice ili Obrtnice ili Izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar ne stariji od 30 dana.

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren: a) za sadnice jagoda do 30.08.2013. godine,
b) za voćne sadnice do 29.11.2013. godine.
Zahtjevi koji stignu izvan roka neće se uzeti u razmatranje.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje nabave: a) sadnica jagoda, b) voćnih sadnica, na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Zahtjev za subvencioniranje nabave sadnica jagoda

Zahtjev za subvencioniranje nabave voćnih sadnica

Otvoreni natječaji

Natječaj za subvencioniranje uzgoja cvijeća

Temeljem članka 16. Odluke o subvencijama u poljoprivredi za 2013.- 2015. godinu, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za subvencioniranje uzgoja cvijeća

1. Predmet natječaja:
Subvencioniranje uzgoja cvijeća.

2. Opći uvjeti i kriteriji subvencioniranja:
Pravo na bespovratno subvencioniranje imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
- imaju prebivalište i bave se uzgojem cvijeća na području Grada Velike Gorice,
- u 2013. godini uzgojili su cvijeća: – u zaštićenom prostoru površine najmanje 300 m2 ili
- na otvorenom prostoru površine najmanje 200 m2.

Kriteriji za subvencioniranje su: – površina pod cvijećem (potkrijepljena priloženim
računima o nabavi sjemena i presadnica cvijeća)
- očevid na terenu.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za subvencioniranje,
- preslika osobne iskaznice,
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- preslika računa o nabavi sjemena i presadnica cvijeća.

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15.10.2013. godine.
Zahtjevi koji stignu izvan roka neće se uzeti u razmatranje.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica,
s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje uzgoja cvijeća”

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Zahtjev za subvencioniranje uzgoja cvijeća

Otvoreni natječaji

Natječaj za dodjelu sredstava za sufinanciranje plastenika i viših i visokih tunela u 2012. godini

Temeljem članka 5. Odluke o sufinanciranju plastenika i viših i visokih tunela u 2012. godini, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu sredstava za sufinanciranje plastenika
i viših i visokih tunela u 2012. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje:
Plastenik: Viši i visoki tunel:
a) termogen a) folija
b) pumpa b) konstrukcija
c) konstrukcija
d) dvostruka folija
e) agregat
2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 24.08.2012. godine.
3. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- imaju prebivalište i podigli su ili modernizirali plastenik ili viši i visoki tunel na području Grada Velike Gorice
- podigli su plastenik površine najmanje 200 m2, viši i visoki tunel površine najmanje 300 m2
4. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje nabave:
a) plastenik: termogen; pumpa; konstrukcija; dvostruka folija; agregat
b) viši i visoki tunel: konstrukcija, folija
- kopija računa o kupnji, ukupna cijena, datum i dobavljač;
- posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem je postavljen plastenik, koji glasi na podnositelja zahtjeva, a za zemljište u zakupu ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva, a sklopljen je na rok od najmanje: 10 godina – plastenik, 5 godina – viši i visoki tunel
- preslika osobne iskaznice;
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva;
- preslika tekućeg ili žiro računa.
5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje podizanja novih i modernizaciju postojećih plastenika” na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.
6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 01/ 6269-947.

Priloženo:

Zahtjev (PDF)

Otvoreni natječaji

Natječaj za dodjelu sredstava za sufinanciranje nabave antifrost sustava i sustava za navodnjavanje

Temeljem članka 5. Odluke o sufinanciranju nabave antifrost sustava i sustava za navodnjavanje u 2012. godini, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu sredstava za sufinanciranje nabave antifrost sustava
i sustava za navodnjavanje

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje nabave:
a) rasprskivača za antifrost sustav u iznosu 100,00 kn/rasprskivač.
- min. 45 rasprskivača, a max. 100 rasprskivača
b) sustava za navodnjavanje (pumpa, rasprskivači, cijevi i dr.)
- minimalna površina povrća na otvorenom je 1 ha.
- minimalna površina nasada kupina, malina ili drugog voća koje ne zahtijeva antifrost
sustav je 0,5 ha
- minimalni broj sadnica jagoda je 5 000.
Sufinanciranja po jednom obiteljskom gospodarstvu/pravnoj osobi ne može iznositi više od 10.000,00 kn.
2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- imaju vlastito zemljište ili zemljište u zakupu.
- imaju prebivalište, odnosno sjedište i podižu sustav na području Grada Velike Gorice
3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje nabave rasprskivača za antifrost sustav i nabave sustava za navodnjavanje (pumpa, rasprskivači, cijevi i dr.);
- kopija računa o kupnji rasprskivača za antifrost sustav;
- kopija računa o kupnji sustava za navodnjavanje (pumpa, rasprskivači, cijevi i dr.);
- posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem se postavlja sustav, koji glasi na podnositelja zahtjeva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva i sklopljen je na rok od: antifrost sustav – najmanje 15 godina, a sustav za navodnjavanje najmanje 5 godina;
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili zelene iskaznice)
- preslika osobne iskaznice ili rješenja o osnivanju obrta ili preslika registracije.
4. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi: Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.
s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje nabave antifrost sustava i sustava za navodnjavanje ”
5. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 24.08.2012. godine.
6. Informacije:Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947

Priloženo:

Zahtjev (PDF)

Otvoreni natječaji

Poziv udrugama mladih s područja Grada Velike Gorice za predlaganje programa djelovanja za mlade za 2012. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
Povjerenstvo za mlade

P O Z I V

udrugama mladih s područja Grada Velike Gorice

za predlaganje programa djelovanja za mlade
za 2012. godinu

Prijedloge programa dostavite do 1. veljače 2012. godine na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za društvene djelatnosti,
školstvo i predškolski odgoj
Trg kralja Tomislava 34
10 410 Velika Gorica

Za Povjerenstvo za mlade

Posebno se podupiru programi:
1. poticanja društvenog aktivizma mladih
2. slobodnog vremena i kulture mladih
3. umrežavanja i suradnje udruga mladih

Sve zainteresirane ustanove i udruge trebaju svoje programe/projekte prijaviti na obrascima koji se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj ili na web stranici www.gorica.hr

Napomena: iz sredstava predviđenih za programe udruga mladih neće se financirati oprema i osnovna sredstva

Priloženo:

1. Osnovni podaci o programu djelovanja z mlade (MS Word dokument)

2. Troškovi provedbe programa (MS Word dokument)

Str. 1 od 5123»Zadnja »