Grad Velika Gorica

Akti Gradonačelnika

Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Velike Gorice za 2010. godinu

Preuzimanje dokumenta (PDF)

Akti Gradonačelnika

Pravilnik o utvrđivanju kriterija natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu zaposlenima u Gradskoj upravi

KLASA: 121-15/2010-01/05
URBROJ: 238-33-10-2010-01
Velika Gorica, 29. listopada 2010. godine

Na temelju članka 13. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) i članka 20. Poslovnika o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 14/09.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 29. listopada 2010. godine, donosi

P R A V I L N I K
o utvrđivanju kriterija natprosječnih rezultata i
načinu isplate dodatka za uspješnost u radu zaposlenima u Gradskoj upravi

I.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom ili ženskom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravu službenika i namještenika na dodatak za uspješnost u radu izrazi se navode u rodu koji odgovara spolu zaposlenog kojemu se dodjeljuje dodatak.

II.

Zaposleni u Gradskoj upravi Grada Velike Gorice za natprosječne rezultate u radu mogu ostvariti isplatu dodatka za uspješnost u radu, koji može iznositi godišnje najviše tri plaće zaposlenog koji ostvaruje pravo na dodatak.
Plaćom iz prethodnog stavka smatra se plaća zaposlenog koju je ostvario za mjesec prije utvrđivanja prava na isplatu dodatka.
Dodatak za uspješnost u radu ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.

III.

Zaposleni u Gradskoj upravi mogu ostvariti pravo na dodatak za uspješnost u radu ako su za rad u prethodnoj godini ocijenjeni ocjenom “odličan” i ako su svojim radom:
- bitno utjecali na poboljšanje kvalitete života na području Grada i/ili
- doprinijeli promicanju ugleda Grada i/ili
- ostvarili znatne uštede ili neplanirani prihod u proračunu Grada i/ili
- spriječili ili umanjili štetu i/ili
- uspješno i kvalitetno obavili sve druge povjerene poslove izvan redovnih radnih zadaća na način da je izvršenje tih poslova izravno i znatno utjecalo na ukupnu operativnost i učinkovitost rada Gradske uprave.

IV.

Zaposlene u Gradskoj upravi za ostvarivanje prava na dodatak za uspješnost u radu predlažu pročelnici upravnih tijela Grada, odnosno zamjenici gradonačelnika. Prijedlozi moraju sadržavati detaljna obrazloženja i visinu dodatka koji se predlaže.
Pojedinačna rješenja o utvrđivanju prava na dodatak za uspješnost u radu za sve zaposlene u Gradskoj upravi donosi gradonačelnik.

V.

Dodatak za uspješnost u radu u pravilu se isplaćuje s plaćom na tekući račun zaposlenog u Gradskoj upravi.

VI.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Velike Gorice, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

GRADONAČELNIK

Dražen Barišić, v.r.

Akti Gradonačelnika

Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju članova u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 900-06/2010-01/03
URBROJ: 238-33-10/2040-2010-1
Velika Gorica, 27. listopada 2010.

Na temelju članka 20. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 14/09.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 27. listopada 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju mišljenja na Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju članova u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

I.

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju članova u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

GRADONAČELNIK

Dražen Barišić, v.r.

Akti Gradonačelnika

Zaključak o sufinanciranju očuvanja pasmine turopoljskih svinja

KLASA: 322-01/2010-01/35
URBROJ: 238-33-10/2040-2010-1
Velika Gorica, 26. listopada 2010.

Na temelju članka 20. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik GVG br. 14/09), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 26. listopada 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju očuvanja pasmine turopoljskih svinja

I.

Grad Velika Gorica izdvojit će za sufinanciranje troškova očuvanja pasmine turopoljskih svinja iznos od 25.000,00 kn.

II.

Sredstva iz točke I ovog Zaključka isplatit će se Plemenitoj opčini Turopoljskoj iz stavke proračuna Grada Velike Gorice za 2010.godinu – iz razdjela 008 – Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, iz Programa – Razvoj i unapređenje poljoprivrede na području Velike Gorice koji se provodi kroz Aktivnost – Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

GRADONAČELNIK

Dražen Barišić, v.r.

Akti Gradonačelnika

Zaključak o zaključivanju Aneksa Ugovora o financiranju prijevoza učenika srednjih škola iz socijalno ugroženih obitelji za školsku godinu 2010./2011.

KLASA: 550-01/2010-01/42
URBROJ: 238-33-10/2040-2010-1
Velika Gorica, 26. listopada 2010.

Na temelju članka 20. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik GVG br. 14/09), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 26. listopada 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o zaključivanju Aneksa Ugovora o financiranju prijevoza učenika srednjih škola iz socijalno ugroženih obitelji za školsku godinu 2010./2011.

I.

Grad Velika Gorica i Zagrebačka županija zaključiti će Aneks Ugovora o financiranju prijevoza učenika srednjih škola iz socijalno ugroženih obitelji za školsku godinu 2010./2011.

II.

Ugovor iz točke I. ovog Zaključka u ime Grada Velike Gorice potpisat će gradonačelnik.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

GRADONAČELNIK

Dražen Barišić, v.r.

Akti Gradonačelnika

Zaključak o odgodi plaćanja dugovanja za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom Zlatku Bogdanu iz Turopolja, Ljudevita Gaja 18

KLASA: 403-05/2010-01/32
URBROJ: 238-33-10/2040-2010-1
Velika Gorica, 25. listopada 2010.

Na temelju članka 20. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 14/09.) i članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2010. godine ( Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 16/09), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 25. listopada 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o odgodi plaćanja dugovanja za priključenje na komunalnu infrastrukturu
za opskrbu pitkom vodom Zlatku Bogdanu iz Turopolja, Ljudevita Gaja 18

I.

Zlatku Bogdanu iz Turopolja, Ljudevita Gaja 18 odobrava se odgoda plaćanja dugovanja za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom utvrđeno Rješenjem Upravnog odjela za izgradnju, komunalne djelatnosti i promet od 18.03.2009.godine, KLASA: UP/I-363-02/2009-01/47, URBROJ: 238-33-07-2009-3 do 31. listopada 2011. godine.
Preostale rate u iznosu od 1.600,00 kuna obvezan je platiti u osam jednakih rata u iznosu od 200,00 kuna počevši od 1. studenog 2011. godine.

II.

Kamatu obračunatu do dana 31. 08. 2010. godine u iznosu od 204,91 kuna obvezan je uplatiti s otplatom prve rate, 01. studenog 2011. godine.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

GRADONAČELNIK

Dražen Barišić, v.r.

Akti Gradonačelnika

Zaključak o sklapanju nagodbe o obročnoj otplati dugovanja Jorgić Renati iz Donjeg Podotočja 35 i Jorgić Saši iz Velike Gorice, Trg maršala Tita 10

KLASA: 403-05/2010-01/31
URBROJ: 238-33-10/2040-2010-1
Velika Gorica, 25. listopada 2010.

Na temelju članka 20. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 14/09.) i članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2010. godine ( Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 16/09), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 25. listopada 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju nagodbe o obročnoj otplati dugovanja
Jorgić Renati iz Donjeg Podotočja 35 i Jorgić Saši iz Velike Gorice, Trg maršala Tita 10

I.

Grad Velika Gorica sklopit će Nagodbu sa Jorgić Renatom iz Donjeg Podotočja 35 i Jorgić Sašom iz Velike Gorice, Trg maršala Tita 10, o obročnoj otplati dospjelog dugovanja s naslova komunalnog doprinosa u iznosu od 14.659,78 kuna duga i 1.026,18 kuna zakonskih zateznih kamata, jer bi se time poboljšale mogućnosti naplate potraživanja.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

GRADONAČELNIK

Dražen Barišić,v.r.

Akti Gradonačelnika

Zaključak o dodjeli financijske pomoći Kulturno-umjetničkom društvu „Dučec“

KLASA: 612-13/2010-01/229
URBROJ: 238-33-10/2040-2010-1
Velika Gorica, 25. listopada 2010.

Na temelju članka 20. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik GVG br. 14/09), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 25. listopada 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske pomoći
Kulturno-umjetničkom društvu „Dučec“

I.

Kulturno-umjetničkom društvu „Dučec“ dodjeljuje se financijska pomoći u iznosu od 7.000,00 kune za troškove sudjelovanja na međunarodnom festivalu folklora u Pragu.

II.

Odobrena sredstva isplatit će se na žiro račun KUD-a „Dučec“ iz Razdjela 02 – Upravni odjel za pravne, kadrovske i opće poslove iz Programa – Redovna administrativna djelatnost Upravnog odjela koji se provodi kroz Aktivnost – Sredstva proračunske zalihe, na stavci rashoda 3851 – Sredstva proračunske zalihe.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

GRADONAČELNIK

Dražen Barišić, v.r.

Akti Gradonačelnika

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Velike Gorice za 2010. godinu

KLASA: 400-09/2010-01/69
URBROJ: 238-33-10/2040-2010-1
Velika Gorica, 22. listopada 2010.

Na temelju članka 20. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik GVG br. 14/09), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 22. listopada 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna
Grada Velike Gorice za 2010. godinu

I.

Utvrđuje se Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Velike Gorice za 2010. godinu.

II.

Prijedlog iz točke I. ovog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada Velike Gorice na donošenje.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

GRADONAČELNIK

Dražen Barišić, v.r.

Akti Gradonačelnika

Zaključak o potpisivanju Ugovora o provedbi projekta „Pomoćnik u nastavi“

KLASA: 600-01/2010-01/77
URBROJ: 238-33-10/2040-2010-1
Velika Gorica, 21. listopada 2010.

Na temelju članka 20. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik GVG br. 14/09), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 21. listopada 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o potpisivanju Ugovora o provedbi projekta „Pomoćnik u nastavi“

I.

Grad Velika Gorica i Udruga IDEM potpisat će Ugovor o provedbi projekta „Pomoćnik u nastavi“.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

GRADONAČELNIK

Dražen Barišić, v.r.

Str. 1 od 74123»102030Zadnja »