AZBESTNE ČINJENICE
Azbestom se naziva skupina od 6 silikatnih minerala koji
se nalaze u prirodi, a imaju zajedničko svojstvo formi-
ranja dugačkih nitastih kristala (omjer promjera i duljine
oko 1:20), od kojih se svaki sastoji od milijuna mikro-
skopski malenih vlakanaca, koja se mogu mehaničkim
putem (abrazijom, erozijom) osloboditi u okoliš.
Znatna proizvodnja i uporaba azbesta započela je krajem
19. stoljeća, zbog njegovih korisnih svojstava – apsorp-
cije buke, otpornosti na požar i kemijske tvari, nepro-
pusnosti za električnu struju; koristio se kao izolacija u
graditeljstvu, elektroindustriji, avijaciji i drugdje.
Kao građevinski materijal koristi se najčešće u mješavini
s cementom (npr. azbestno-cementne pokrovne ploče,
azbestno-cementne cijevi), ispreden u tkaninu ili prešan
kao azbestna vuna.
Budući da je većina starijih građevina, koje se još i danas
koriste za stanovanje i druge namjene, sagrađena u raz-
doblju prije zabrane korištenja azbesta (u Republici
Hrvatskoj zabrana proizvodnje i korištenja azbesta stupi-
la je na snagu 1. 1. 2006. godine), on još uvijek pred-
stavlja opasnost za zdravlje stanara i korisnika takvih
građevina.
Azbest je opasan za zdravlje samo kad se mikroskopska
azbestna vlakanca nađu u zraku koji se udiše. Zbog toga
opasnost za zdravlje ljudi predstavljaju materijali koji
sadrže azbest prilikom njihove mehaničke obrade (reza-
nje, brušenje, lomljenje i mrvljenje prilikom uklanjanja)
te u slučaju trošenja i erozije zbog starosti ili vanjskih
utjecaja.
Razvoj bolesti povezanih s azbestom dugotrajan je.
Simptomi azbestoze, raka pluća ili mezotelioma mogu se
pojaviti tek nakon 10 do 20 godina, a u nekim slučaje-
vima i 40 godina nakon izlaganja azbestnom onečišćenju.
Kako bi se uklonila opasnost koju azbest predstavlja, po-
trebno ga je ukloniti iz životne i radne okoline te
propisno zbrinuti. Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest
obavlja se na posebno izgrađenim plohama za zbrinja-
vanje azbesta na odlagalištu otpada, gdje se takav otpad
prekriva zemljom i nepropusnim završnim pokrovnim
slojevima te se na taj način trajno onemogućuje širenje
azbestnih vlakana u okoliš.
Prilikom uklanjanja materijala koji sadrže azbest
potrebno je strogo se pridržavati pravila zaštite na
radu, odnosno koristiti zaštitnu opremu koja pre-
kriva čitavo tijelo. Osobito treba koristiti respira-
tor za uklanjanje čestica iz udahnutog zraka te
zaštitne naočale. Uklonjeni materijal najbolje je
za prijevoz pripremiti slaganjem na paletu te ga
omotati zaštitnom rastezljivom folijom (stretch-
folija) radi sprječavanja širenja prašine i mikro-
skopskih čestica azbesta u okoliš.