Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o raspodjeli sredstava za zaštitu i održavanje vjerskih objekata - spomenika kulture

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15 i 6/15), Gradonačelnik Grada Velike Gorice donosi Zaključak o raspodjeli sredstava za zaštitu i održavanje vjerskih objekata – spomenika kulture

I.
Ovim Zaključkom raspoređuju se sredstva za zaštitne radove na vjerskim objektima – spomenicima kulture koji će se financirati iz gradskog proračuna .

II.
Sredstva iz točke I. ovoga Zaključka raspoređuju se prema prijedlogu Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice na sljedeći način:

Redni broj:

KORISNIK SREDSTAVA

NAZIV PROGRAMA

ODOBRENA SREDSTVA

1.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

VELIKA GORICA

Sanacija oštećenja od potresa u župnoj crkvi

100.000,00

2.

Župa sv. Ivana Krstitelja

NOVO ČIČE

Sanacija oštećenja  od potresa i nastavak restauratorskih radova u župnoj crkvi

100.000.00

3.

Župa Pohoda Blažene Djevice Marije

VUKOVINA

Sanacija oštećenja od potresa u župnoj crkvi i kapeli sv. Vida

100.000,00

III.
Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Velike Gorice za 2022. godinu, u Razdjelu 007 – Upravni odjel za društvene djelatnosti, u Programu zaštita spomenika kulture koji se provodi kroz Aktivnost – Zaštita i održavanje vjerskih objekata – spomenika kulture na stavci rashoda 382 – Kapitalne donacije.

IV.
S korisnicima sredstava Gradonačelnik Grada Velike Gorice potpisuje ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sredstava.
Korisnici sredstava obvezni su sredstva koristiti namjenski i sukladno ugovoru.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.