Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj 125/11., 64/15. i 112/18.), čl. 4. st. 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 2/13.), Zaključka gradonačelnika o provedbi javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 024-02/2022-02/128, URBROJ: 238-31-13/02130-22-1 od 12. 07. 2022. godine, gradonačelnik raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup sljedećeg poslovnog prostora:

Redni broj

Adresa na kojoj se poslovni prostor nalazi

Namjena

Ukupna površina u m²

Početni iznos mjesečne zakupnine

Iznos jamčevine

1.

Mala Buna, Malobunska cesta 2

djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

298 m²

596,00 kn

+ PDV

1.788,00 kn

Poslovni prostor je opremljen svim potrebnim namještajem, opremom i čajnom kuhinjom, izuzev didaktičke opreme.

1.Za sudjelovanje u natječaju ponuditelj je obavezan uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu
početne mjesečne zakupnine za prostor.

2. Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5 godina.

3. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.

4. Ponude moraju sadržavati:
I) osnovne podatke ponuditelja (naziv ili ime i prezime ponuditelja, sjedište ili adresa i OIB),
II) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
III) za pravne osobe i obrtnike, presliku rješenja iz odgovarajućeg registra iz kojeg mora biti vidljivo da je subjekt registriran za djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a za fizičke osobe presliku osobne iskaznice
IV) original ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje pravo prvenstva,
V) ovjerenu punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike),
VI) dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine koju je dužan platiti na žiro-račun Grada Velike Gorice otvoren kod Erste bank d.d., broj IBAN: HR6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7706-OIB.
VII) broj žiro ili tekućeg računa s nazivom banke kod koje je otvoren (radi povrata jamčevine),
VIII) potvrdu o nepostojanju dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu Velikoj Gorici (potvrda Gradsko stambenog gospodarstva Velika Gorica d.o.o. i Potvrda Upravnog odjela za financije Grada Velika Gorica),
IX) potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dospjelih nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj,

7. Pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora ima osoba koja ispunjava uvjete natječaja i koja uz to ponudi najviši iznos zakupnine. Prednost ima ponuditelj s iskustvom suradnje s Gradom Velikom Goricom u obavljanju djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ukoliko ispunjava uvjete iz natječaja te prihvati najviši ponuđeni iznos zakupnine.

8. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17., 98/19. i 84/21.) ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj 125/11., 64/15. i 112/18. ) te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

9. Ponuditelj pristaje da se tijekom trajanja Ugovora o zakupu iznos zakupnine može mijenjati sukladno promjeni Kriterija za određivanje zakupnine.

10. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor u roku od 15 dana od dana kada mu Grad Velika Gorica ponudi Ugovor na potpis.

11. Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI”.

12. U natječaju ne mogu sudjelovati zakupci poslovnih prostora Grada koji ne ispunjavaju obveze iz Ugovora o zakupu.

13. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.

14. Ponude se šalju pismeno poštom preporučeno ili se predaju u pisarnici Grada Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, prizemlje, šalter 1.

15. Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.

16. Javno otvaranje ponuda je u prostorijama Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 10. 08. 2022. godine u 09,00 sati.

17. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni predstavnici.

18. Ponuditeljima koji su uplatili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dostave odluke o izboru dok se položena jamčevina ponuditelju čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu.

19. Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija nakon izbora odustane od ponude odnosno ne sklopi Ugovor o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a zakupodavac zadržava pravo izbora drugog najpovoljnijeg ponuditelja među prispjelim ponudama.

20. Grad Velika Gorica može u svakom trenutku poništiti cijeli natječaj ili neki njegov dio, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu.

21. Na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača sudionik natječaja ima pravo prigovora gradonačelniku u roku od 8 dana od primitka odluke.