Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje pružatelja elektroničkih publikacija u 2022. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne Novine 111/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 — vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 — pročišćeni tekst, 137/15 — ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), a na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog poziva za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih radijskih nakladnika a od interesa za Grad Veliku Goricu, Gradonačelnik Grada Velike Gorice, dana 04. svibnja 2022. godine donosi Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje pružatelja elektroničkih publikacija u 2022. godini

I.
Temeljem provedenog javnog poziva za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija u 2022.godini dodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.032.000,00 kn kako slijedi:

PRIJAVITELJ

PROGRAMSKI

SADRŽAJ

IZNOS

STUDIO EUNOIA d.o.o 1. VG danas Plus
2. VGdanas – vrata krča
3. VGdanas  Eko Grad
4. VGdanas – fokus
240.000,00
„ MEDIA M“ Internet portal „Kronike Velike Gorice“ 191.000,00
01PORTAL j.d.o.o. Medijsko praćenje i informiranje građana o aktivnostima grada Velike Gorice 150.000,00
E-RADIO d.o.o Cityportal.hr 150.000,00
PROPULS d.o.o 1. Velika Gorica za zelenu budućnost planeta Zemlje
2. Velika Gorica kao lider u obrazovanju i zapošljavanju na području zrakoplovstva
90.000,00
ALTER MEDIA d.o.o. Portal VGgradu 87.000,00
PREMIUM CONTENT Projekt moja Gorica 70.000,00
CIUDAD d.o.o. Ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događanja s područja grada Velike Gorice 54.000,00
UKUPNO: 1.032.000,00

II.
Programski sadržaji prijavitelja koji nisu prihvaćeni za financiranje iz proračuna Grada Velike Gorice.

PRIJAVITELJ

PROGRAMSKI SADRŽAJ

PRIGORSKI MEDIA d.o.o. Pesek 61, 48260 Križevci
  1. Medijsko praćenje Grada Velike Gorice na portalu Prigorski.hr

III.
Odobrena sredstva isplatit će se iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu, iz Razdjela 002 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Program 2001 Programi lokalne samouprave, Aktivnost A200005 Informiranje, promidžba i manifestacije, stavka rashoda 323 – Rashodi za usluge.

IV.
S navedenim prijaviteljima iz točke I. ovog Zaključka sklopit će se ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Velike Gorice.

V.
Prijavitelji imaju pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Zaključka. O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Velike Gorice.

VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice.