Grad Velika Gorica

Vijesti

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje lokalnih i regionalnih radijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu u 2022. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne Novine 111/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 — vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 — pročišćeni tekst, 137/15 — ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), a na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog poziva za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih radijskih nakladnika a od interesa za Grad Veliku Goricu, Gradonačelnik Grada Velike Gorice, dana 04. svibnja 2022. godine donosi Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje lokalnih i regionalnih radijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu u 2022. godini

I.
Temeljem provedenog javnog poziva za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Veliku Goricu 2022. godini dodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 299.000,00 kn kako slijedi:

PRIJAVITELJ

PROGRAMSKI

SADRŽAJ

IZNOS

E-RADIO d.o.o., Gajeva 25, 10410 Velika Gorica Kronika Grada Velike Gorice 100.000,00
Zvonjalica 49.500,00
Vidici jednakih mogućnosti 49.500,00

RADIO BANOVINA d.o.o., Slatina Pokupska 80,  44400 Glina

Velikogorička panorama 100.000,00
UKUPNO 299.000,00 kn

II.
Odobrena sredstva isplatit će se iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu, Razdjel 002 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Program 2001 Programi lokalne samouprave, Aktivnost A200005 Informiranje, promidžba i manifestacije, stavka rashoda 323 – Rashodi za usluge, Razdjel 007- Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 7015 Provedba Strategije za osobe s invaliditetom, Aktivnost A700001 Informiranje, komunikacija i podizanje razine javne svijesti, stavka rashoda 323 – Rashodi za usluge i Razdjel 009 – Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport, Program 7012 Djelovanje za djecu i mlade, Aktivnost A700007 Promidžba i informiranje, stavka rashoda 323 – Rashodi za usluge.

III.
S navedenim prijaviteljima iz točke I. ovog Zaključka sklopit će se ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Velike Gorice.

IV.
Prijavitelji imaju pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Zaključka. O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Velike Gorice.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice.