Grad Velika Gorica

Obavijesti

VG Vodoopskrba: EU projekt – Aglomeracija Velika Gorica – javna ponuda za sporazumno ustanovljenje prava služnosti (izgradnja fekalne odvodnje naselja Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica i Petina)

T.d. VG Vodoopskrba d.o.o u smislu odredbi članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09., 110/21.) te članka 30. i članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/14, 69/17, 98/19.) a u svrhu sporazumnog ustanovljenja prava služnosti na nekretnini preko koje ide trasa sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, objavljuje Javnu ponudu

1. Pozivaju se svi vlasnici nekretnine označene u točki 4., a preko koje prelazi trasa sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica da se u roku od 8 dana od dana objave ove javne ponude na oglasnoj ploči i na službenim stranicama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i Grada Velika Gorica, odazovu istoj i jave u t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, radi sporazumnog ustanovljenja prava služnosti, a sve sukladno izdanim Lokacijskim dozvolama i Potvrdom glavnog projekta, odnosno Rješenjem o izmjeni i dopuni građevinske dozvole (potvrde glavnog projekta).

2. Vlasnici s kojima je već sporazumno ustanovljena služnost ne trebaju se javljati na ovu javnu ponudu.

3. Ova javna ponuda bit će izvješena na oglasnoj ploči i službenim stranicama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o i Grada Velika Gorica 8 dana, od dana 09.02.2022. godine do dana 17.02.2022. godine.

4. Nekretnina preko koje ide trasa sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, kao i naknada ustanovljena po ovlaštenim sudskim vještacima jesu sljedeće:

R.B.

K.O.

Z.K.Č. BR.

POVRŠINA IZVLAŠTENJA (m2)

NAKNADA  (kn)

1.

Kosnica

292/12

69,43

3.204,55

5. Dostava ove javne ponude osobama iz točke 1. smatra se obavljenom istekom roka iz točke 3.

6. Naknada za osnivanje prava služnosti, odnosno iznos umanjenja tržišne vrijednosti nekretnine iz točke 4. plaća se u jednokratnom iznosu.

7. Ukoliko ne dođe do sporazumnog ustanovljenja prava služnosti u roku od 8 dana od dana objave ove javne ponude na oglasnoj ploči i na službenim stranicama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i Grada Velika Gorica, t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. će pokrenuti postupak izvlaštenja, sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade.

Obrazloženje

Idejni projekt za izgradnju fekalne odvodnje naselja Selnica, M. Kosnica, V. Kosnica i Petina, oznaka projekta: 2573/2010-4, od prosinca 2010. godine, izrađen je od strane HIDROPROJEKT-ING d.o.o., Draškovićeva 35/I, Zagreb, uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole poslan je u Grad Velika Gorica, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo te je ista izdana 13. rujna 2011. godine, KLASA: UP/I-350-05/2011-001/11, UR.BROJ: 238-33-09/0030-2012-28. Dana 27.10.2016. godine uslijedila je izmjena i dopuna iste, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000019, UR.BROJ: 238-31-01/130-16-0008.

Nakon izdane Lokacijske dozvole i izrade glavnog projekta, oznake: 2573/10-4 od rujna 2011. godine, izrađen od HIDROPROJEKT-ING d.o.o., Draškovićeva 35/I, Zagreb, potonji je poslan uz zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta u Grad Velika Gorica, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, te je ista izdana 14. ožujka 2012. godine, KLASA: 361-03/2011-003/55, UR.BROJ: 238-33-09/0030-2012-09. Dana 01.06.2017. godine uslijedilo je Rješenje o izmjeni građevinske dozvole (Potvrde glavnog projekta), KLASA: 361-03/17-01/000078, UR.BROJ: 238-31-01/130-17-0009.

Temeljem Lokacijske dozvole izrađen je u lipnju 2020. godine Situacijski nacrt prava služnosti od strane KOTA GPN d.o.o., broj elaborata: 87/2020, ovlaštenog inženjera geodezije Dijane Juraga, dipl. ing. geod., Velika Gorica, Trg kralja Tomislava br. 6.

Interes Republike Hrvatske utvrđen je člankom 31. Zakona o vodama (NN, br. 66/19., 84/21.) gdje je propisano da je građenje i održavanje vodnih građevina u interesu Republike Hrvatske.

Korisnik izvlaštenja, t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, sukladno čl.25 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade pokrenuo je postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina,
te je isti je proveden temeljem Rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo, Sektor za drugostupanjske postupke i propise upravnog prava, KLASA: UP/I-943-04/20-01/07, URBROJ: 514-04-02-01-01/07-21-14, od dana 11.05.2021. godine.

Na temelju članka 11. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN, br. 133/13., 152/14. i 22/16.) Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o proglašenju projekta ”Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Grada Velika Gorica” strateškim investicijskim projekatom Republike Hrvatske.

VG Vodoopskrba – Javna ponuda (PDF)