Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2022. godini

Temeljem Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/2014, 70/2017, 98/2019), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 37/21), Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu (Klasa: 351-01/2022-01/1, Urbroj: 238-31-13/02551-22-1, od 11. siječnja 2022.) Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2022. godini

(1) Grad Velika Gorica poziva udruge (u nastavku: Natjecatelji), koje su programski usmjerene na rad u području zaštite okoliša i prirode na području Grada Velike Gorice, da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške programima i projektima od strane Grada Velike Gorice u 2022. godini.

(2) Natjecatelji sukladno Javnom natječaju za financiranje programa i projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2022. godini (u nastavku: Javni natječaj) mogu podnijeti prijavu za financijsku podršku programu/projektu koji doprinosi promicanju zaštite okoliša i prirode.

(3) Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju:

1. razvoj inovativnih modela, tehnologija i rješenja u zaštiti prirode i okoliša, utemeljenih na načelima održivog razvoja, osobito u području povećanja energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološkog graditeljstva;
2. očuvanje i revitalizacija zaštićenih prirodnih područja, i drugih prirodnih vrijednosti;
3. detekciju onečišćenih lokacija i onečišćivača na području Grada, čišćenje „divljih“ odlagališta otpada uz uspostavu mjera za sprječavanje njihovog ponovnog nastajanja;
4. edukaciju građana, naročito djece i mladih, o zaštiti prirode i okoliša, osobito o prethodno navedenim temama, održavanjem radionica, tribina, konferencija, sajmova i drugih manifestacija te izradom tiskanih i elektroničkih edukacijskih materijala;
5. ostale aktivnosti Korisnika koje pridonose zaštiti i očuvanju prirode i okoliša.

(4) Programi/projekti koje žele ostvariti financiranje moraju se provoditi unutar administrativnog područja Grada Velike Gorice.

(5) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 100.000,00 kuna.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 3.000,00 kuna do najviše 20.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 6 programa/ projekata.

(6) (6) Rok za podnošenje prijava počinje danom objave natječaja i traje zaključno do dana 15. veljače 2022. do 15:00 sati (ako se podnosi poštom ili osobno), odnosno do 24:00 sata ako se šalje elektroničkim putem.

(7) Svaki Natjecatelj u okviru Javnog natječaja može podnijeti samo jednu prijavu za financijsku podršku programu/projektu za razdoblje provedbe do 31. 12. 2022. godine.

(8) Mjerila koja Natjecatelji moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

(9) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice: www.gorica.hr

(10) Prijavna dokumentacija s obveznim prilozima može se podnijeti elektroničkim putem slanjem na adresu elektronske pošte: zastita-okolisa@gorica.hr
ili se podnosi preporučeno, poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša
Trg kralja Tomislava 34
HR-10410 Velika Gorica

uz napomenu na omotnici:

„NE OTVARATI – Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2022. godini“

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom te indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: zastita-okolisa@gorica.hr

Dokumentacija (ZIP)

Proračun Grada Velike Gorice za 2022. godinu (ZIP)