Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Velike Gorice za školsku godinu 2021./22.

U okviru projekta „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“ financiranom iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a temeljem Natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“, objavljuje se Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Velike Gorice za školsku godinu 2021./22.

I.
• Mjesto rada: osnovne škole kojima je osnivač Grad Velika Gorica
• Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 21 do 33 sata tjedno
• Prijevoz na rad: u skladu s propisima za zaposlene u osnovnim školama
• Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci

II.
UVJETI:
• najmanje završena četverogodišnja srednja škola,
• nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

III.
OPIS POSLOVA
Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružanje neposredne podrške i pomoći učenicima s teškoćama u razvoju sa ciljem poboljšanja njihovih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja.

IV.

Odabir osoba koje će izvršavati poslove pomoćnika u nastavi izvršit će Projektni tim za pripremu i provedbu projekta „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“ u suradnji s predstavnicima škola – partnera u projektu.

V.

S odabranim pomoćnicima u nastavi škole kojima je osnivač Grad Velika Gorica sklopit će ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme kojim će se definirati međusobna prava i obaveze.

VI.

Uz prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti:
• prijavni obrazac,
• životopis,
• dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika),
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili domovnice),
• dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu)
• dokaz da se ne vodi kazneni i istražni postupak (neovjerena preslika uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od 3 mjeseca).

Grad Velika Gorica zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

VII.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno na sljedeću adresu:

Grad Velika Gorica,
Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica

s napomenom „Prijava za pomoćnike u nastavi“.

Rok za podnošenje prijava je 16. srpnja 2021. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rezultati Javnoga poziva bit će objavljeni na www.gorica.hr u skladu s uputama iz Obrasca prijave za kandidate.

Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: djeca@gorica.hr

Dokumentacija (ZIP)