Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o upisu djece u dječje vrtiće i program predškole (Mala škola) na području Grada Velike Gorice za pedagošku godinu 2021/2022.

Poštovani roditelji i skrbnici djece predškolske dobi,

Ovim putem obavještavamo Vas da uskoro počinju prijave za upis u dječje vrtiće na području Grada Velike Gorice. Ovo je već peta godina postojanja e-Upisa koji su u ovim epidemiološkim uvjetima jedina moguća opcija. Osim što je prijava za upis djeteta značajno pojednostavljena, ona je ujedno i sigurna, a ako ste u sustavu e-Građani, prikupljanje dokumentacije će Vam biti znatno olakšano.

U nastavku ove Obavijesti naći ćete potrebne informacije i podatke o dječjim vrtićima, rokovima, programima i načinu prijave, kao i kontakte u slučaju da Vam je potrebna pomoć. U Planu upisa pronaći ćete informacije o broju slobodnih mjesta na pojedinim lokacijama.

Zahtjevi za upis djece u dječje vrtiće podnose se od 3. do 14. svibnja 2021. g. na web stranici e-Upisi koja se nalazi na poveznici: eupisi.gorica.hr

Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo elektronskim putem u jedan dječji vrtić. Za online prijavu neophodno je imati adresu elektroničke pošte (e-mail). Preporučujemo da prijavu vršite putem računala, a ne mobilnih telefona, na preglednicima Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

U slučaju da Vam je potrebna pomoć, možete se obratiti Helpdesk službi za pomoć korisnicima putem e-mail adrese: helpdesk@fleksbit.hr i
telefona: 0800 26 26 radnim danom od 8 do 20 h.

Za informacije o dječjem vrtiću, možete se obratiti dežurnim djelatnicima na navedene brojeve telefona ponedjeljkom od 15 do 18 sati, a od utorka do petka od 10 do 12 sati.

Navedeni brojevi mobilnih telefona dostupni su za pomoć roditeljima isključivo u vrijeme predaje zahtjeva za upis djece (od 3. do 14. svibnja). Izvan navedenih datuma i termina informacije se mogu dobiti putem službenih mailova koji su objavljeni na web stranicama dječjih vrtića.

Dječji vrtić

Kontakt telefon/mob

Adresa elektroničke pošte

DV Ciciban 099 3559 152

099 3221 280

cicibanpedagog@gmail.com
DV Didi 098 382 538

098 8735 855

tajnistvo.didi@gmail.com
DV Koraci 091 1720 648

091 1720 644

djecjivrtic.koraci@gmail.com
DV Lojtrica 01 6231 591

099 4743 622

upisi@dv-lojtrica.hr
DV Velika Gorica 095 6260 664

098 9559 919

pedagoginja@vrtic-vg.hr
DV Žirek 091 451 4874

091 451 4887

upisi@dv-zirek.hr

Prilikom odabira vrtića i programa, molimo Vas da obratite pažnju na Plan upisa koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu sukladno dobi djeteta.

U zahtjevu se mogu navesti dvije lokacije unutar jednog vrtića.

Dječji vrtić Ciciban

Velika Gorica, Vidrićeva  2 – sjedište

Velika Gorica, Kolareva 39

Velika Gorica, Kolareva 43b

Dječji vrtić Velika Gorica

Velika Gorica, Pucekovićeva 2 – sjedište

Velika Gorica, Kurilovečka 3

Vukovina, Stara cesta 14

Buševec, Trg seljačke sloge 7

Mraclin, L. Galekovića 50

Dječji vrtić Žirek

Velika Gorica, Tomaševićeva 17c – sjedište

Velika Gorica, Koprivnička 2

Velika Gorica, Zagrebačka 124

Velika Gorica, J. Dobrile 8

Velika Gorica, P. Svačića 12

Dječji vrtić Lojtrica

Velika Mlaka,  Smendrovićeva 9 – sjedište

Velika Mlaka, Školska 20

Mičevec, Savska 1

Gradići, Lj.Gaja  3

Donja Lomnica, Školska 2

Donja Lomnica, Školska 4

Selnica Šćitarjevska

Lukavec, Dolenska 20

Privatni dječji vrtić Koraci

Velika Gorica, A. Stepinca 12 – sjedište u VG

Velika Gorica, Mate Lovraka 43

Privatni dječji vrtić Didi

Velika Gorica, Kolodvorska 64/2 – sjedište

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

1. REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM – SVI DJEČJI VRTIĆI
 za djecu u dobi od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu

2. POSEBNI I ALTERNATIVNI CJELODNEVNI PROGRAMI za djecu u dobi od tri godine do polaska u školu:

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN
- program ranog učenja engleskog jezika – Kolareva 39
– program ranog učenja njemačkog jezika – Kolareva 43b
– dramsko-scenski program – Vidrićeva 2
– Montessori program – Vidrićeva 2
– Montessori program – Kolareva 39

DJEČJI VRTIĆ LOJTRICA
- sportski program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9
- program ranog učenja engleskog jezika – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9
- program ranog učenja engleskog jezika – Gradići, Lj. Gaja 3
- Montessori program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9

DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICA
- Montessori program – Pucekovićeva 2
- program ranog učenja engleskog jezika – Pucekovićeva 2
- dramsko-scenski program – Pucekovićeva 2
- program ranog učenja engleskog jezika – Kurilovečka 3
- Montessori program – Kurilovečka 3

DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
– program za djecu s teškoćama u razvoju – Ulica kralja Petra Svačića 12
– program ranog učenja engleskog jezika – Ulica kralja S.Tomaševića 17c i Ulica kralja
P. Svačića 12
– program ranog učenja engleskog jezika – Koprivnička 2

DJEČJI VRTIĆ KORACI
- program ranog učenja engleskog jezika – A. Stepinca 12
- sportski program – A. Stepinca 12

DJEČJI VRTIĆ DIDI
-program ranog učenja engleskog jezika – Kolodvorska 64/2

3. PROGRAM PREDŠKOLE
– Dječji vrtići Ciciban, Lojtrica, Velika Gorica i Žirek – obvezan program za djecu u godini
prije polaska u osnovnu školu (odnosi se na djecu koja ne polaze dječji vrtić)

Uz podnošenje Zahtjeva potrebno je elektronskim putem priložiti sljedeće skenirane/fotografirane dokumente:

- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
- uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu/boravištu djeteta ili osobnu iskaznicu
- uvjerenja o prebivalištu/boravištu (ne starije od 6 mjeseci) ili osobne iskaznice roditelja/skrbnika,

Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem/boravištem na području Grada Velike Gorice (prebivalište/boravište moraju imati i djeca i roditelji), a djeca s područja drugih gradova upisuju se u dječji vrtić ako ima slobodnih mjesta.

Ostala dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu (nije potrebna za upis u program predškole – Malu školu):
- dokaz o zaposlenju roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji – ne starija od 30 dana od datuma prijave
- dokaz o redovitom školovanju roditelja – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju,
- medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta (nalazi stručnjaka zdravstvenih ustanova, povijest bolesti, otpusno pismo i sl.) i Rješenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili HZZO,
- za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama – dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu – Rješenje Centra za socijalnu skrb,
- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta,
- za dijete roditelja s invaliditetom – Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja u kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta,
- dokaz o samohranosti roditelja – rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,
- za dijete iz jednoroditeljske obitelji – dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu.

Originalnu dokumentaciju te potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta i kopiju iskaznice imunizacije roditelji primljene djece dostavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.

Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima prije polaska djeteta u vrtić.

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis djece dječjeg vrtića na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima.

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) propisane su prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće. Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis programe predškolskog odgoja, prednost ostvaruju:
- dijete roditelja invalida Domovinskog rata i dijete osobe s invaliditetom
- dijete oba zaposlena roditelja
- dijete samohranog zaposlenog roditelja
- dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji
- dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
- dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece
- dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu
- dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju
- dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi roditelj zaposlen
- dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen
- dijete koje nije upisano prethodne godine iako je tada ostvarilo uvjete za upis, a čiji su roditelji predali zahtjev u upisnom roku prethodne godine u isti dječji vrtić
- dijete koje je bilo upisano u dječji vrtić, ali je u tijeku godine ispisano zbog objektivnih razloga (zdravstveni problemi, problemi adaptacije i sl) te se ponovno upisuje u isti dječji vrtić
- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

Rezultati upisa djece u dječje vrtiće objavit će se na mrežnim stranicama dječjih vrtića (www.vrtic-vg.hr , www.dv-ciciban-vg.hr , www.dv-zirek.hr , www.dv-lojtrica.hr , www.koracionline.com , www.vrticdidi.hr ) 31. svibnja 2021.g.
Roditelj ima pravo podnijeti pisani prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića (odnosi se na vrtiće kojima je osnivač Grad Velika Gorica) u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2021. g.), a tijekom godine ukoliko to želi roditelj i postoji slobodno mjesto.
Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa (osim programa predškole – koji je za roditelja besplatan) utvrđuje se u skladu s odlukama Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, ovisno o vrsti i trajanju programa.

Dokumentacija (ZIP)