- Grad Velika Gorica - http://www.gorica.hr -

Javni poziv za sufinanciranje zamjene neučinkovitih ložišta za obiteljske kuće sa dizalicama topline na području Grada Velike Gorice tijekom 2021. godine

Posted By exporter-7 On 26.04.2021. @ 23:56 In Vijesti | Comments Disabled

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 46. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 2/2019), članka 18. Poslovnika o rada Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/2015 i 6/2015) i zaključka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje zamjene neučinkovitih ložišta za obiteljske kuće sa dizalicama topline na području Grada Velike Gorice tijekom 2021. godine (KLASA: 351-02/21-001/2, URBROJ: 238-31-13/02551-21-1 od 21.04.2021.) zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Krešimir Ačkar, objavljuje Javni poziv za sufinanciranje zamjene neučinkovitih ložišta za obiteljske kuće sa dizalicama topline na području Grada Velike Gorice tijekom 2021. godine

UVOD
I.
Cilj (svrha) ovog Javnog poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će dovesti do smanjenja potrošnje energije, utjecati na smanjenje emisija CO2, poboljšanja kvalitete zraka na području Grada Velike Gorice te u konačnici poboljšati kvalitetu života građana Velike Gorice.

PREDMET JAVNOG POZIVA
II.
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za sufinanciranje zamjene neučinkovitih ložišta za obiteljske kuće sa dizalicama topline na području Grada Velike Gorice u 2021. godini

Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Javnog poziva je zgrada:
1. koja je zakonita:
- izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153113, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
- koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost,
2. u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te
3. zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta :
- ima najviše tri stambene jedinice
- ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Predmet Poziva nisu:
1. zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22100, 73100, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152114),
2. obiteljske kuće: – koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno),
3. kojima je suvlasnik pravna osoba.

KORISNICI, IZNOS I NAMJENA SREDSTAVA
III
Korisnici javnog poziva su fizičke osobe vlasnici obiteljskih kuća na području Grada Velike Gorice, s prebivalištem na adresi subvencioniranog objekta.

IV.
Pravo na korištenje sredstava Grada Velike Gorice mogu ostvariti prijavitelji koji:
• su vlasnici obiteljske kuće na području Grada Velike Gorice;
• imaju prebivalište na adresi subvencioniranog objekta;
• imaju neučinkovito ložište (kao energent koriste: ukapljeni zemni plin, drvo, loživo ulje);
• dostave strojarski projekt za zamjenu neučinkovitog ložišta ugradnjom dizalica topline u izvorniku u tiskanom zapisu, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera.

V.
Grad će sufinancirati korisnicima ugradnju dizalica topline sa maksimalno 40% opravdanih troškova, do maksimalnog iznosa od 25.000,00 kn po prijavitelju, ukoliko isti nisu prijavili na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za ugradnju dizalica topline, što dokazuju posebnom izjavom o nepostojanju dvostrukog sufinanciranja ugradnje dizalica topline iz drugih izvora, a isto će se provjeriti u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

VI.
Pravo prijave na Javni poziv imaju i građani Velike Gorice koji su se prijavili na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u 2020. ili 2021. godini radi zamjene neučinkovitih kotlova ugradnjom dizalica topline, ukoliko udovoljavaju svim uvjetima iz ovog Javnog poziva. U tom slučaju, Grad će sufinancirati vlastito učešće korisnika za ugradnju dizalica topline sa maksimalno 10% opravdanih troškova temeljem Ugovora o sufinanciranju sa Fondom, do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kn po prijavitelju.

VII.
Opravdani troškovi po prijavitelju su:
1. troškovi nabave i ugradnje dizalica topline,
2. troškovi zamjene instalacija,
3. trošak izrade projektne dokumentacije (strojarski projekt),
4. stručni nadzor.
Opravdani troškovi prijavitelja iz članka V. ovog Javnog poziva, moraju nastati nakon njegove objave. Troškovi prijavitelja iz članka VI. ovog Javnog poziva smatraju se opravdanima ukoliko su nastali nakon sklapanja Ugovora sa Fondom u postupku prijave po natječaju na Javni poziv Fonda te ukoliko prijavitelj dostavi ostale dokaze uz prijavu.

VII.
Za uspješnu prijavu na Javni poziv i ostvarivanje prava na bespovratna sredstva, korisnici sredstava moraju dostaviti svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz zakonitost (legalnost), vlasništvo obiteljske kuće, prebivalište na adresi subvencioniranog objekta te ukoliko su suvlasnici suglasnost ostalih suvlasnika kuće.
Dokumentacija se smatra potpunom ukoliko, uz dokumentaciju vezanu uz zakonitost obiteljske kuće za koju traži sufinanciranje, sadržava:
1. Prijavni obrazac dostupan uz ovaj Poziv popunjen s općim podacima;
2. presliku obje strane osobne iskaznice;
3. uvjerenje o prebivalištu ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava eGrađani), iz kojeg je razvidno da prijavitelj ima prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se sustav postavlja;
4. zemljišnoknjižni izvadak;
5. Potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Velika Gorica o nepostojanju duga prema Gradu Velikoj Gorici (original, ne stariji od 30 dana);
6. Potvrdu o nepostojanju duga prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Velike Gorice: Gradsko stambeno gospodarstvo VG d.o.o., VG Čistoća d.o.o., VG Vodoopskrba d.o.o. i VG Komunalac d.o.o. (original, ne stariji od 30 dana);
7. ponuda za ugradnju (kupnju) dizalice topline (mora sadržavati razrađen troškovnik);
8. fotodokumentaciju postojećeg stanja;
9. presliku prednje strane bankovne kartice ili potvrdu o IBAN-u od banke;
10. scan Ugovora o sufinanciranju sa Fondom, ukoliko traži sufinanciranje vlastitog učešća, za prijavitelje iz članka VI. ovog Javnog poziva;
11. potvrdu o isplati od strane Fonda na IBAN iz Ugovora, ukoliko traži sufinanciranje vlastitog učešća, za prijavitelje iz članka VI. ovog Javnog poziva;
12. Fotodokumentaciju o postavljenoj dizalici topline te podatke o njenoj jačini, ukoliko traži sufinanciranje vlastitog učešća, za prijavitelje iz članka VI. ovog Javnog poziva;
13. potvrdu o isplati od strane Fonda na IBAN iz Ugovora, ukoliko traži sufinanciranje vlastitog učešća, za prijavitelje iz članka VI. ovog Javnog poziva.

IX.
Prijave se dostavljaju isključivo putem propisanog obrasca dostupnog na mrežnim stranicama Grada: www.gorica.hr uz ovaj Javni poziv.
Obrazac se popunjavaju putem računala, vlastoručno se potpisuje te šalje u papirnatom obliku, sa propisanim prilozima.

X.
Prijava za ovaj javni poziv se podnosi u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno (u pisarnicu Gradske uprave) na sljedeću adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica
uz napomenu:
„NE OTVARATI –
Javni poziv za sufinanciranje zamjene neučinkovitih ložišta za obiteljske kuće sa dizalicama topline na području Grada Velike Gorice tijekom 2021. godine ”

XI.
Rok za podnošenje prijava počinje danom objave javnog poziva i traje do utroška sredstava, ili do isteka 2021. godine, što prije nastupi.
Prijave se obrađuju po redoslijedu zaprimanja.

XII.
Građanin u roku za podnošenje prijava može podnijeti:
1. jednu prijavu za sufinanciranje ugradnje dizalica topline ili na sufinanciranje vlastitog učešća ugradnje dizalice topline;
2. izjavu o odustajanju od prijave i
3. novu prijavu, nakon što je odustao od prethodne prijave (ako je Poziv otvoren). Dan i vrijeme zaprimanja potpune obvezne dokumentacije smatra se danom i vremenom zaprimanja Prijave sa svom potpunom dokumentacijom.
OBRADA PRIJAVA
XIII.
U svrhu obrade pristiglih prijava, Grad će osnovati povjerenstvo za pregled dokumentacije.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka će provjeravati dokumentaciju i podatke iz prijave.
Neće se razmatrati prijave koje:
1. nisu dostavljene na propisani način;
2. nisu predmet ovog javnog poziva;
3. ne sadrže svu dokumentaciju koja je propisana ovim javnim pozivom;
4. su podnesene prije navedenog službenog roka za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv;
5. koje su podnesene nakon donošenja obavijesti o privremenom zatvaranju ili nakon zatvaranja ovog Javnog poziva.
Nije dopušteno naknadno dopunjavanje prijave.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka razmatra prijave prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja te ukoliko udovoljava uvjetima iz Javnog poziva, donosi Odluku o sufinanciranju.
Nakon provjere dokumentacije, ovisno o ispunjavanju uvjeta, prijavitelju se, na adresu koju je naveo u prijavnom obrascu, dostavlja:
a) Dopis, Odluka i četiri primjerka Ugovora na potpis, ukoliko su u cijelosti ispunjeni uvjeti iz ovog Javnog poziva ili
b) Obavijest da prijava ne ispunjava uvjete Javnog poziva, s obrazloženjem.
Korisnik vraća Gradu 3 potpisana primjerka Ugovora o sufinanciranju preporučenom pošiljkom na adresu Grada, s pozivom na poslovni broj – KLASU predmeta.

ROK
XIV.
Rok ugradnje sustava i dostave potpune dokumentacije za isplatu ne može biti duži od 18 mjeseci. od dana zaprimanja Ugovora potpisanog od strane Grada.
Rok je bitan sastojak ugovora te se ne može produžiti. Istekom roka Ugovor se raskida i korisnik gubi pravo korištenja odobrenih sredstava temeljem ovog Javnog poziva.

XV.
Grad će po završetku projekta isplaćivati sredstva prema odobrenom postotnom učešću Grada, a najviše do odobrenog iznosa, odnosno:
• ako su opravdani troškovi provedenog projekta jednaki ili viši od opravdanih troškova navedenih u Glavnom projektu, Grad će isplatiti sredstva u maksimalno odobrenom iznosu,
• ako su opravdani troškovi provedenog projekta niži od opravdanih troškova navedenih u Glavnom projektu, Grad će isplatiti sredstva prema odobrenom postotnom učešću te u iznosu manjem od odobrenog.

XVI.
Grad će sredstva isplatiti po završetku radova u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije za isplatu, koju je Korisnik sredstava dužan dostaviti Gradu u pismenom obliku poštom na adresu Grada, odnosno u pisarnicu, a koja obvezno sadrži:
1. zahtjev za isplatu sredstava,
2. završno izvješće nadzornog inženjera, ovjereno njegovim pečatom i potpisom u izvorniku,
3. račune sa detaljnim troškovnikom za nabavu i ugradnju dizalica topline te za stručni nadzor,
4. dokaze o plaćanju Korisnika sredstava po računima iz točke 3. ovog članka,
5. fotodokumentaciju izvedenog stanja nakon ugradnje dizalica topline u završnom izvješću nadzornog inženjera.

ZAKLJUČNE NAPOMENE
XVII.
Grad je pravna osoba sa javnim ovlastima koja će prikupljati i obrađivati osobne podatke građana (ime, prezime, OIB, adresa prebivališta, broj bankovnog računa, broj mobitela i/ili telefona, adresa e-pošte i vlastoručni potpis) u svrhu provođenja Poziva.
Grad će osobne podatke o građanima prikupljati, obrađivati i čuvati na propisani način i neće ih dostavljati trećim stranama na obradu bez pisane privole istih sukladno:
- Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka),
- Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i – Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002 EZ).
Osobni podaci koristit će se samo u nužnom opsegu za ostvarenje svrhe iz prijave na ovaj Javni poziv – za obradu prijava, donošenje Odluke i sklapanje Ugovora i propisno će se čuvati u roku od 10 godina, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17).

Grad Velika Gorica zadržava pravo izmjene i dopune ovog Javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune bit će objavljene na mrežnim stranicama Grada.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: energetska.obnova@gorica.hr

Dokumentacija [1] (ZIP)


Article printed from Grad Velika Gorica: http://www.gorica.hr

URL to article: http://www.gorica.hr/2021/04/javni-poziv-za-sufinanciranje-zamjene-neucinkovitih-lozista-za-obiteljske-kuce-sa-dizalicama-topline-na-podrucju-grada-velike-gorice-tijekom-2021-godine/

URLs in this post:

[1] Dokumentacija: http://www.gorica.hr/dok2021/jp-dizalice-topline.zip

Grad Velika Gorica - Gorica.hr - Službeni gradski portal